Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4440
Title: Malign biliyer obstrüksiyonlu hastalarda perkütan biliyer drenaj (internal-eksternal) yöntemi ile enfeksiyon sıklığı arasındaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: Investigation of relationship between percutaneous biliary drainage technique (internal or external) and infection frequency in patients with malignant biliary obstruction
Authors: Hakyemez, Bahattin
Öngen, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Biliyer drenaj
Malign obstrüksiyon
Enfeksiyon
Biliary drainage
Malignant obstruction
İnfection
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öngen, G. (2017). Malign biliyer obstrüksiyonlu hastalarda perkütan biliyer drenaj (internal-eksternal) yöntemi ile enfeksiyon sıklığı arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ekstrahepatik kolestaz, safra kanallarında intra veya ekstrahepatik seviyedeki bir tıkanıklık sonucu safra akımının azalması, kesintiye uğramasını temsil eder. Operasyona uygun olmayan durumlarda perkütan biliyer drenaj (PBD) palyatif olarak uygulanabilmekte ve safra drenajını sağlamak için "internal-eksternal" ya da "eksternal" biliyer drenaj katateri yerleştirilmektedir. İlk drenaj işleminde darlık seviyesinin distaline geçilerek ince barsağa uzatılan internal-eksternal katater tipinin enfeksiyon riskini artırıp artırmadığı konusunda literatürde çok sınırlı sayıda tartışmalı veri mevcuttur. Biz; departmanımızda malign biliyer obstrüksiyonu olan Ocak 2012-Ekim 2016 tarihleri arasında internal-eksternal ya da eksternal drenaj katateri yerleştirilen toplam 410 hastayı retrospektif olarak değerlendirdik. Bu çalışmada hastaları safra ve/veya kan kültürü hemogram, kan biyokimyası ve klinik bulguları ile birlikte değerlendirerek drenaj tipi ile enfeksiyon riski arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. İnternal-eksternal biliyer drenaj ve eksternal biliyer drenaj katateri yerleştirilen ve çalışmaya dahil edilen hastaların primer tanıları, yaş, cinsiyet, kemoterapi öyküsü, takılan kateterin boyutu ve yatan-poliklinik hastası gibi parametrelerinde her iki grupta anlamlı farklılık saptanmadı. Katater yerleştirilmesini takiben belirttiğimiz kriterlere uygun olarak yapılan değerlendirmede internal-eksternal biliyer drenaj katateri yerleştirilen 216 hastanın 49'unda (%22,7), eksternal biliyer drenaj katateri yerleştirilen 127 hastanın 18'inde (%14,2) katatere bağlı enfeksiyon tespit edilmiştir. Katatere bağlı enfeksiyon gelişimi açısından bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p<0.05). Safra kültürlerinde sıklıkla üreyen mikroorganizmalar açısından iki grup arasında anlamlı fark olmadığını tespit ettik. İnternal-eksternal biliyer drenaj kataterinin yerleştirilmesi, enfeksiyon bulguları olmayan ve darlık düzeyi ilk drenaj girişiminde kolaylıkla geçilebilen kolestazlı olgularda enfeksiyon açısından ek bir risk getirmediği görülmüştür.
Extrahepatic cholestasis represents a decline in bile drainage as a result of an obstruction in intra- or extrahepatic bile ducts. In patients who are not eligible to surgery, percutaneous biliary drainage (PBD) can be performed palliatively and "internal-external" or "external" biliary drainage catheters are placed for drainage. There is limited and controversial data in the literature whether the internal-external type of catheters which is advanced through the obstruction level into the bowel lumen, increases the infection risk afterwards the initial drainage procedure. In this study, 410 patients having malignant biliary obstruction, in which internal-external or external biliary drainage catheters had been applied between January 2012 and October 2016, were retrospectively evaluated. We aimed to investigate the relationship between percutaneous biliary drainage technique and infection frequency by evaluating patients with clinical findings, bile and-or blood cultures, complete blood countsand blood biochemistry. There was no significant statistical difference between two groups (internal-external or external biliary drainage catheter placed) in regard to age, gender, primary diagnosis, history of chemotherapy, dimensions of catheters and being inpatient-outpatient. Following catheter placement, catheter related infection was observed in 49 of 216 (22,7%) patients with internal-external and 18 of 127 (14,2%) with external biliary drainage catheters, according to the defined criteria. There was no significant statistical difference between two groups in regard to catheter related infections (p< 0,05). There was also no difference in regard to frequently proliferating microorganisms in bile cultures. We conclude that, internal-external biliary drainage catheter placement does not lead an additional infection risk on uninfected cholestatic patients whose obstruction level could be passed easily in the initial drainage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4440
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493357.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons