Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4438
Title: Stenotrophomonas maltophilia'nın neden olduğu bakteriyemilerde tedavi ve prognostik faktörlerin retrospektif olarak analizi
Other Titles: A retrospective analysis of treatment and prognostic factors of stenotrophomonas maltophilia bacteremia
Authors: Akalın, Emin Halis
Tunçel, Tekin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: S. maltophilia
Bakteriyemi
Tedavi
Risk faktörleri
Bacteremia
Treatment
Risk factors
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunçel, T. (2018). Stenotrophomonas maltophilia'nın neden olduğu bakteriyemilerde tedavi ve prognostik faktörlerin retrospektif olarak analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Stenotrophomonas maltophilia son yıllarda diğer non-fermentatif gram negatif bakteriler gibi nozokomiyal enfeksiyonlarda ön plana çıkan bir bakteridir. Özellikle altta yatan hastalık, immünsüpresyon gibi risk faktörlerine sahip olan hastalarda giderek artan oranda ağır enfeksiyonlara yol açmaktadır. Hastane enfeksiyonlarında ampirik tedavide sıklıkla kullanılan antibiyotiklerin bir çoğuna çeşitli direnç mekanizmaları ile direnç geliştirmiş olması tedavi seçeneklerini sınırlamakla birlikte ampirik tedavide S. maltophilia enfeksiyonu riskini belirlemeyi önemli kılmaktadır. Bu nedenle epidemiyolojisi, risk faktörleri ve tedavisi hakkında yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı erişkin hastalarda S. maltophilia'nın neden olduğu bakteriyemilerde tedavinin ve prognostik risk faktörlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Çalışmada 140 bakteriyemi tanılı hasta değerlendirildi. 14.gün mortalitesi ve 30.gün mortalitesi sırası ile %32.9 (n=46) ve %45.7 (n=64) olaraksaptandı. 14.gün mortalitesi için bağımsız risk faktörleri olarak kadın cinsiyet, Pittsburg bakteriyemi skorunun ≥4 olması, son 1 ayda steroid kullanımı olması ve solid organ malignitesi saptandı. 30.gün mortalitesi için bağımsız risk faktörü olarak Pittsburg bakteriyemi skorunun ≥4 olması saptanırken, mevcut santral kateterin çekilmesi hem 14. gün (p<0.001) hem de 30.gün (p<0.001) mortalitesi açısından bağımsız koruyucu faktör olarak saptandı. S.maltophilia'nın neden olduğu enfeksiyonlarda görülen bu yüksek mortalite oranları ve bakterinin sahip olduğu direnç paterni göze alındığında, S.maltophilia bakteriyemisini öngörebilmek için hastalar olası risk faktörleri açısından değerlendirilmeli, kültür sonuçları elde edildiğinde başlanan tedavi en kısa zamanda modifiye edilmeli,hastada santral venöz kateter mevcutsa mümkün olan en kısa süre içinde çekilmeli veya değiştirilmelidir.
S. maltophilia is one of the most common non-fermentative gram negative pathogens causing nosocomial infections in recent years. Patients who have risk factors like immunosuppression and underlying diseases are at high risk of having severe infections with this pathogen. Having intrinsic resistance of this bacterium tothe most of the antibiotics commonly used in empiric therapy for nosocomial infections not only causes limited therapeutic options but also makes it important to assess the risk factors for this infection.Therefore, new studies are needed to investigate the treatment, epidemiology and risk factors. The aim of this study is toassess retrospectively the treatment and prognostic risk factors of bacteremia caused by S.maltophilia in adult patients. We evaluated 140 patients diagnosed with bacteremia in this study. The 14 day mortality and the 30 day mortality were 32.9% (n=46) and 45.7% (n=64) respectively. Female gender, steroid use in the last month, Pittsburgh bacteremia score ≥4 and solid organmalignancy were found to be the independent risk factors for 14 day mortality. Pittsburgh bacteremia score≥4 was found to be the independent risk factor for 30 day mortality. Removal of the catheter was found to be the independent protective factor for both 14 and 30 day mortality (p<0.001; p<0.001). Because of the high mortality rates and unique resistance pattern of this pathogen, risk factors should be evaluatedto predict S. maltophiliabacteraemia and therapy should be immediately modified according to the blood culture results. Prompt removal of any indwelling central line catheter is important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4438
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493356.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons