Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4434
Title: Kurumsal itibarın bireylerin kurumda kalma davranışı üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir araştırma
Other Titles: A research on the effect of corporate reputation on the intention to stay in an organization
Authors: Çiftçioğlu, Başak Aydem
Seren, Fatma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kurumsal itibar
Corporate reputation
Örgütsel bağlılık
Örgütsel özdeşleşme
Kurumda kalma niyeti
Organizational commitment
Organizational identification
Intention to stay in an organization
Issue Date: 31-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Seren, F. (2019). Kurumsal itibarın bireylerin kurumda kalma davranışı üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde itibar kurumlar için önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. İtibar kurumların hem iç paydaşları hem de dış paydaşları ile olan ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Kurumların iç paydaşlarından olan çalışanlar, kurumların hayatta kalması için stratejik öneme sahiptir. Bu çalışmada bireylerin algıladıkları kurumsal itibarın, bireylerin çalıştıkları kurumda kalma davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun İstanbul ilindeki 175 gönüllü çalışanı üzerinde araştırma yapılmıştır. Çalışanların örgütsel itibar, örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme ve kurumda kalma niyeti düzeyleri ölçekler aracılığı ile tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örgütsel itibar ile örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme ve kurumda kalma niyetinin pozitif yönlü ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
The reputation is an important resource for the organizations. Also it has an important position in the relationship between organizations and the internal/external stakeholders of the organizations. The employees ,who are one of the internal stakeholders of the organizations, have strategic importance about the surviving of the organizations. This study analyzes the effect of the perception of the corporate reputation on the intention to stay in an organization. This study is implemented on the 175 voluntary employees who work at the non-profit organization in İstanbul. The non-profit organization is operating throughout Turkey. The perception of the corporate reputation, organizational commitment, organizational identification and the intention to stay in an organization were determined by using of the scales. According to research results, the corporate reputation has a positive relationship with organizational commitment, organizational identification and the intention to stay in an organization.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4434
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FATMA SEREN pdf.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons