Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4407
Title: Ronald Dworkin’in eşitlik düşüncesi ve liberalizme etkisi
Other Titles: The idea of equality of Ronald Dworkin and effect to liberalism
Authors: Gülener, Elif Madakbaş
Bayram, Cihat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Equality
Eşit ilgi ve saygı
Kaynak eşitliği
Liberalizm
Equal concern and respect
Equality of resources
Liberalism
Eşitlik
Issue Date: 5-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, C. (2019). Ronald Dworkin’in eşitlik düşüncesi ve liberalizme etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada temel olarak, ünlü hukuk ve siyaset felsefecisi Ronald Dworkin’in eşitlik düşüncesi ve bu bağlamda eşitlik düşüncesinin liberalizme etkisi ele alınmaktadır. Üç ana bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, bir kavram olarak ‘eşitlik’ incelenmekte ve tarihsel süreçte düşünürlerin eşitlik kavramına dair düşünceleri ve yaklaşımları ele alınmaya çalışılmaktadır. Yine bu bağlamda Antik Yunan’dan günümüze kavramın gelişimi incelenmekte ve eşitlik tiplerine değinilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise liberal teorinin kökeni incelenerek; liberal teorinin ilkelerine, türlerine ve liberalizmin genel olarak eşitlik düşüncesine bakışı ele alınmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise öncelikle Dworkin’in hukuk felsefesine kısaca değinilerek, kendisinin bireyin en temel hakkı olarak nitelediği ‘eşit ilgi ve saygı hakkı’ düşüncesinden hareketle, ‘refah eşitliği’, ‘kaynak eşitliği’ ve politik eşitliğe dair düşünceleri ele alınmaktadır. Dworkin’in ‘eşit ilgi ve saygı hakkı’ bağlamında eşitliğe yönelik yaptığı vurgu ile liberalizme etkisi tartışılmaktadır. Yine Dworkin’in eşitliğe verdiği önem doğrultusunda onun liberalizmin sosyal kanadında yer almasına değinilmektedir.
In this study, the idea of equality of the famous law and political philosopher Ronald Dworkin and the effect of equality to liberalism are discussed. This study consists of three main parts. In the first part, ‘equality’ is examined as a concept, and the thoughts and approaches of thinkers about the concept of equality are tried to be discussed in the historical process. In this context, the development of the concept from Ancient Greece to the present has been examined, and equality types have been mentioned. In the second part of the study, by analysing the origins of liberal theory, the principles of liberal theory, the types of liberalism and the idea of equality of liberalism, in general, are discussed. In the third and final chapter, first of all, Dworkin's philosophy of law is mentioned briefly, and his thoughts on ‘equal concern and respect’ which he defines as the most fundamental right of the individual are analysed. Dworkin's emphasis on equality in the context of ‘the right to equal concern and respect' and its impact on liberalism are discussed. In line with Dworkin's emphasis on equality, his involvement in the social wing of liberalism is mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4407
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cihat_bayram.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons