Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4406
Title: Türkiye’de ekonomik büyüme ve işsizlik ilişkisi
Other Titles: The relatıon between economıc growth unemployment ın Turkey
Authors: Aklan, Nejla Adanur
Tunalı, H. Nehrin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Ekonomik büyüme
İşsizlik
Okun yasası
VECM
Economic growth
Unemployment
Okun’s law
Issue Date: 10-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunalı, H. N. (2017). Türkiye’de ekonomik büyüme ve işsizlik ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ekonomik büyüme kavramı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından ulaşılması gereken en önemli hedeflerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, ekonomik büyüme ve büyüme ile ilişkisi olduğu kabul edilen unsurların bir arada incelenmesi kavramın daha net bir biçimde anlaşılmasında fayda sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri işsizlik oranlarında meydana gelen sürekli artıştır. Politika yapıcıların, işsizlik oranlarını düşürmek amacıyla ekonomik büyüme seviyesini arttırıcı politikaları destekledikleri görülmektedir. İşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ilk olarak Arthur M. Okun (1962) tarafından yapılan analiz aracılığı ile ortaya konmuştur. Bu çalışmada, öncelikle ekonomik büyüme kavramı ve kavramın iktisat literatüründeki yeri incelenecek, sonrasında ise farklı iktisadi düşünce okullarının işsizliğe olan bakış açısı irdelenecektir. Son bölümde ise, Okun tarafından ortaya konan ve literatürde Okun Yasası olarak adlandırılan negatif yönlü ilişkiden hareketle, 2005(Q1)-2016(Q3) dönemleri arasındaki RGSYH ve işsizlik oranları dikkate alınarak, Okun Yasası’nın Türkiye için geçerliliği test edilecektir.
The concept of economic growth emerges as one of the most important goals of economies of both developed and developing countries. Therefore, the investigation of economic growth together with elements which are acknowledged to be in relation with growth allows us to understand the concept more clearly. Especially, one of the most important issues which have to be solved in countries’ economies in the recent years is the constant increase of unemployment rates. It is observed that policymakers encourage policies which increase the economic growth rate, in order to decrease the unemployment rate. The relation between unemployment and economic growth has been put first by an analysis introduced by Arthur M. Okun (1962). In this study, first the concept of economic growth and its place in economic literature will be examined and further, the perspective of various schools of economical thought on unemployment will be examined as well. In the last chapter and based on the avoidant relation which had been introduced by Okun and had been named the Okun’s Law, the feasibility of the Okun’s Law in Turkey will be tested taking into consideration the Gross Domestic Product and unemployment rates between the periods 2005(Q1) to 2016(Q3).
URI: http://hdl.handle.net/11452/4406
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487342.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons