Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4400
Title: Keten tohumu yağı katılmış yumurta tavuğu rasyonlarına bitkisel ekstrakt katkısının yumurta sarısı lipit oksidasyonu ve yumurta verim parametreleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects of herbal extract supplement to flaxseed oil added laying hen diets on egg yolk lipid oxidation and egg productivity parameters
Authors: Eren, Mustafa
Hasanoğlu, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Keten tohumu yağı
Yumurta sarısı
Oksidasyon
Bitkisel ekstrakt
Antioksidan
Flaxseed oil
Egg yolk
Oxidation
Herbal extract
Antioxidant
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hasanoğlu, Ö. (2007). Keten tohumu yağı katılmış yumurta tavuğu rasyonlarına bitkisel ekstrakt katkısının yumurta sarısı lipit oksidasyonu ve yumurta verim parametreleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yemlerine %3 düzeyinde keten tohumu yağı ve soya yağı katılmış ve yağ katılmamış gruplarda, sentetik antioksidan (Buthylhidroxytoluen-BHT, Buthylhidroxianisole-BHA, Ethoxyquine ve sitrik asit) ve bitkisel ekstrakt ( Kurutulmuş kekik, kekik yağı, anason yağı, sarımsak yağı ve rezene yağı) ilavesinin, yumurta sarısı yağ asit kompozisyonu, lipit oksidasyonu (Malondialdehit-MDA düzeyine) ve yumurta verim parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 315 adet 34 haftalık Lohmann beyaz yumurtacı tavuk kullanılmıştır. Denemede kullanılan yumurta tavukları 9 gruba ayrılmış ve her bir grup için 7 tekrar grubu oluşturulmuştur. Her bir tekrar grubu beş tavuktan oluşmuştur. Deneme 16 hafta sürdürülmüştür. Yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yemden yararlanma oranı denemede kullanılan yağ ve antioksidan tipinden etkilenmemiştir (p>0.05). Yumurta sarılarındaki MDA düzeyleri tüm gruplarda depolama ile birlikte yükselmiştir (p<0.05). Keten tohumu yağlı grupların yumurta sarılarının MDA seviyeleri de yumurta depolamasının 1., 14. ve özellikle 56. günlerinde yükselmiştir (p<0.05). Bununla beraber keten tohumu yağı ile yeme eklenen sentetik antioksidanlar ve bitkisel ekstraktlar, yumurta depolamasının 1., 28., 42. ve 56. günlerinde yumurta sarılarının MDA konsantrasyonunun yükselen düzeyini yavaşlatmıştır (p<0.05). Yemdeki bitkisel ekstraktlar, depolamadan dolayı yumurta sarısı lipitlerinde oluşan oksidasyonu yavaşlatmak için, sentetik antioksidanlar kadar kullanılabilmektedir.
In this study it is aimed to determine the effects of synthetic antioxidant (Buthylhidroxytoluen-BHT, Buthylhidroxianisole-BHA, Ethoxyquine and sitric acid) and herbal extract (dried oregano, oregano oil, anise oil, garlic oil and fennel oil) supplementation in diets % 3 level added flaxseed oil and soy oil and without any oil added groups on egg yolk fatty acid composition, lipid oxidation (to Malondialdehyde-MDA level) and egg production parameters. 34 weeks of 315 Lohmann white laying hens were used in the study. Laying hens used in assay were separated into 9 groups and 7 replicate groups were formed for each group. Each replicate group was formed as 5 hens. Assay was carried on for 16 weeks. Egg productivity, egg weight and feed convertion ratio were not affected by the oil and the antioxidant types used in the experiment (p>0.05). MDA levels in egg yolks were rised in all groups with storage (p<0.05). Also, MDA levels of flaxseed oil groups’ egg yolks were increased in 1st, 14th and especially 56th days of egg storage (p<0.05). However, synthetic antioxidants and herbal extracts which were added to the diet with flaxseed oil slowed down the increasing level of MDA concentration of egg yolks in 1st, 28th, 42nd and 56th days of egg storage (p<0.05). In feed, herbal extracts can be used to slow down the oxidation due to the storage in egg yolk lipids as much as synthetic antioxidants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4400
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195322.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons