Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4391
Title: İnsan hakları ve güvenlik ilişkisi açısından azınlık sorunları: Yunanistan örneği
Other Titles: Minority issues in the context of human rights and security relationship: The case of Greece
Authors: Reçber, Kamuran
Koyuncu, Çiğdem Aydın
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: İnsan hakları
Güvenlik
Azınlık sorunları
Yunanistan
Azınlık hakları
Yunanistan’ın azınlık politikaları
Ulus-devlet
Ulus-inşa süreci
Human rights
Security
Minority issues
Greece
Minority rights
Minority policies of Greece
Nation-State
Nation-building process
Issue Date: 7-Aug-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, Ç. A. (2008). İnsan hakları ve güvenlik ilişkisi açısından azınlık sorunları: Yunanistan örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Avrupa’da ulus-devletlerin ortaya çıkmaya başladığı 17. yüzyılın ortalarından bu yana uluslararası ilişkilerin önemli konularından biri olan azınlık sorunları, insan hakları ve güvenlik boyutları etrafında şekillenmiştir. Ulus-devletlerin, güvenlikleri açısından bir tehdit unsuru olarak algıladığı azınlıklara yönelik, takip ettiği olumsuz tutum ve davranışlarda, evrensel insan haklarının gelişmeye başlamasıyla birlikte bir takım değişiklikler yaşandığı görülmektedir. Nitekim azınlıkların tanınması ve azınlık haklarının güvence altına alınmasının insan hakları içerisinde önemli bir yere sahip olduğunun kabulüyle birlikte, bölgesel ve uluslararası alanda, bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin de etkisiyle ulusdevletlerin tutum/politikalarında da bir takım olumlu değişimlerin gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası süreçte azınlık hakları merkezli yaklaşımların gelişmeye başlaması, ulus-devletleri, mevcut azınlık politikalarını gözden geçirmeye sevk etmiştir. Günümüzde süreç, ulus-devletlerin temel değerlerini koruyarak azınlıkların tanınması ve azınlık haklarının güvence altına alınmasını sağlamaya yönelik çabalar çerçevesinde ilerlemektedir. Bir ulus-devletin tüm özelliklerini sergileyen Yunanistan’ın da, gerek sahip olduğu azınlıklar, gerek bu azınlıkların sorunları gerekse belirlediği azınlık politikalarında gözlenen olumlu/olumsuz değişimler bağlamında, tüm bu gelişmelerin analiz edilebileceği iyi bir örnek olduğu görülmektedir. Günümüzde Yunanistan’ın mevcut azınlık sorunlarında, özelikle 1990 öncesi döneme göre bir takım olumlu gelişmeler yaşandığı ancak, bu gelişmelerin henüz sınırlı bir seviyede ve yavaş bir seyir içerisinde olduğu görülmektedir.
Minority issues, which have been an important topic for international relations since the creation of nations-states in mid-17th Century, have been shaped around the security and human rights dimensions. The negative attitudes and behaviors of nationstates towards the minorities of which perceived as a threat for their national security, have changed with the development of universal human rights. With the acknowledgement that recognition of minorities and assurance of minority rights are essential issues in the human rights context, there were some developments in the regional and international level. Hence, some positive changes have occurred in the attitudes and behaviors of nation-states. Especially the development of minority rightscentered approaches in the post-Cold War era has driven nation states to re-examine their own minority policies. At the present, the process is developing within the framework of recognizing the minorities and efforts to guarantee the minority rights while trying to protect the basic values of nation-states. Greece, which reflects all characteristics of a nation-state, constitutes a very good sample with its minorities and minority issues as well as negative/positive changes in the attitudes towards the minorities. It’s seen that, however there are some positive developments on current minority issues of Greece when compared with the pre-1990 era, these developments are still on a slow and limited scale.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4391
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231163.pdf3.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons