Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4390
Title: Kamu çalışanları sendikaları; Sağlık hizmetlerinde çalışanların sendikalaşması üzerine alan araştırması
Other Titles: The trade unions of public emoloyees: An area research regarding unionizetion of employees in health services
Authors: Tokol, Aysen
İpek, Zuhal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Kamu çalışanları
Memur sendikaları
Sağlık hizmetleri
Sağlık çalışanları
Public employees
Trade unions of public servants
Health services
Health service employees
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, Z. (2006). Kamu çalışanları sendikaları; Sağlık hizmetlerinde çalışanların sendikalaşması üzerine alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sendikalar, ortak çıkarlar temeline dayanan sınıf ve kitle baskı kümelerinin en önemli örnekleridir. Memurların sendikal örgütlenmeleri işçilere oranla tüm dünyada geç gelişmiştir. İşçilerin sendikal haklarını kullanarak önemli kazançlar elde etmeleri karşısında, memurlar da kendilerine sendikal hakların tanınmasını talep etmişlerdir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde ve birçok gelişmekte olan ülkede memurlara sendika hakkı, kimi yerlerde toplu sözleşme ve grev hakkını da içerecek biçimde tanınmaktadır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası dünyadaki uygulamaların tersine memur sendikacılığını çok sınırlı bir çerçeveye oturtmakta ve toplu sözleşme ve grev hakkı tanımamaktadır. Tüm dünya ulusları için en temel hizmetlerin başında yer alan sağlık hizmetleri, farklı çalışma koşulları ve zorluklarına sahiptir. Bu hizmetlerde istihdam edilen çok sayıda memurun bulunması ve bu memurların güç koşullar altında çalışıyor olmaları memur sendikacılığının doğuş aşamasında sendikal örgütlenmeleri gerçekleştirenlerin ilk sıralarında sağlık çalışanlarının yer almasının önemli nedenlerindendir. Ülkemizde 4688 Sayılı Yasanın öngördüğü şekilde gerçekleştirilen sağlık çalışanları örgütlenmesi günümüzde, yasal düzenlemelerin sınırlılığı, bu hizmet kolunda çalışanların farklı niteliklere sahip olmaları ve hizmet kolunda bölünmüş bir sendikal yapının varlığı gibi faktörlerden dolayı güç kaybetmektedir.
One of the most important examples of class and community press heaps which depends common benefits were known as Trade Unions. The developement of trade unions of public servants have grown up than working class’s. Actually, the demand of public servants to get similar economical and social rights with workers has brought the requirement to build up their own unions. Today, in developed and less developed countries poblic servants have trade union rights which covers also the right of “collective agreement” and “strike” in some of these countries. The public trade union law numbered as 4688 has a mainly limited frame inspite of the examples in developed countries. On the other hand, this law does not cover “collective agreement” and “strike” rights. For all nations of the world one of the main service is the health service which has different working conditions and difficulties. Generally health trade unions has been the first during the establishment of public trade unions depending on great member population and working in hard conditions. In our country organization of health servants according to the public trade union law numbered 4688, is losing power in recent days due to limited laws and different characteristics of health sector members.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4390
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204777.pdf765.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons