Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4379
Title: NATO'nun çok boyutlu evrensel örgüte dönüşüm sürecinde Rusya Federasyonu ile olan ilişkileri
Other Titles: NATO's relationship with the Russian Federation during the process of transformation into a multi-dimensional universal organization
Authors: Genç, Mehmet
Jafarov, Samir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: NATO
Rusya Federasyonu
Amerika Birleşik Devletleri
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birlği
Varşova Paktı
Russian Federation
The United States of America
The Union of Soviet Socialist Republics
Warsaw Pact
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Jafarov, S. (2007). NATO'nun çok boyutlu evrensel örgüte dönüşüm sürecinde Rusya Federasyonu ile olan ilişkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “NATO’nun Çok Boyutlu Evrensel Örgüte Dönüşüm Sürecinde Rusya Federasyonu İle Olan İlişkileri” başlıklı bu tez çalışması, üç bölümden oluşmaktadır. Tezin ilk bölümünde, çalışmaya kuramsal bir çerçeve kazandırabilmek için baz alınan “neo-realist” ve “neo-liberal” teoriler, NATO-Rusya Federasyonu ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını düşündüğümüz “mutlak ve göreli kazanç” yaklaşımları bağlamında analiz edilmiştir. Çalışmamızın bütünlüğü dikkate alınarak bu bölümde ayrıca, NATO- Sovyetler Birliği ilişkilerinin Soğuk Savaş dönemindeki tarihsel gelişimi de irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise NATO-Rusya Federasyonu ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrası dönemdeki gelişim süreci iki alt kısım dâhilinde incelenmiştir. Bu kısımların ilkinde, Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’nun geçirmiş olduğu dönüşüm tüm boyutlarıyla ele alınırken, ikinci kısımda da NATO-Rusya Federasyonu ilişkilerinin yapısı dönemin tarihsel gelişmeleri dikkate alınarak aktarılmaya çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise NATO-Rusya Federasyonu ilişkilerinin geleceğine yönelik kısa, orta ve uzun vadedeki olası gelişmeler mutlak ve göreli kazanç kapsamında irdelenmiş ve uluslararası sistemin NATO-Rusya Federasyonu ilişkilerinin olası gelişim seyrine etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Ana hatlarıyla yukarıda belirttiğimiz bu plan kapsamında çalışmamızda temel tez olarak ise birinci bölümünde değinilen “neo-realist” ve “neo-liberal” teoriler ile diğer bölümlerde aktarılan tarihsel süreçler ışığında NATO-Rusya Federasyonu ilişkilerinin kısa ve orta vadede mutlak kazanç bağlamında işbirliği kapsamında gelişebileceği, tarafların göreli kazanç güden politikaları etkin bir biçimde uygulanmasının mümkün olmadığı savunulmuştur.
The thesis entitled as “NATO’s Relationship with the Russian Federation during the Process of Transformation into a Multi–Dimensional Universal Organization” consists of three chapters. In the first chapter of the thesis, “neo– realist”, and “neo–liberal” theories taken as basis in order to give the study a theoretical framework have been analyzed in the context of the approaches of “absolute and relative gain” which, we believe, play an important role in the NATO– Russian Federation relations. For the integrity of our study, the historical development of these NATO–Russian Federation relations in the Cold War period has been also tried to examine in this chapter. In the second chapter of our study, the development process of NATO– Russian Federation relations in the Post–Cold War period has been analyzed in two parts. While the transformation of NATO in the Post–Cold War period has been discussed with all of its dimensions in the first part, the structure of the NATO– Russian Federation relations have been tried to convey by taking the historical developments of that period in the second part of the chapter. In the third and the last chapter, the potential short–, middle–, and long–term developments regarding the future of the NATO–Russian Federation relations have been considered at length and the effects of the potential course of developments in the NATO–Russian Federation relations on the international system have been tried to explore. Within the context of the plan mentioned above by its main features, that the NATO–Russian federation relations will develop within the framework of the absolute gain in the short–, and middle–term and that it is impossible for the parties’ policies for the relative gain to be applied effectively are argued as the fundamental thesis in the light of the “neo–realist” and “neo–liberal” theories discussed in the first chapter and of the historical processes conveyed in the other chapters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4379
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204775.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons