Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4377
Title: Felsefi danışmanlık yaklaşımının, rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışlarının genel mantığı ile birleştirilip, birleştirilemeyeceği sorunu
Other Titles: It's the problem of whether philosophical counseling approach can be put together mentalities of guiding and psycohological counseling or not
Authors: Külahoğlu, Şermin
Başara, Fahri
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Felsefe
Danışmanlık
Etik
Terapi
Rehberlik
Psikoloji
Anlama
Yöntem
Ethics
Theraphy
Psychology
Guidance
Method
Meaning
Counseling
Philosophy
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başara, F. (2008). Felsefi danışmanlık yaklaşımının, rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışlarının genel mantığı ile birleştirilip, birleştirilemeyeceği sorunu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 21. yy da felsefe, kendisini, yeniden yapılandırmaya ve insanla olan bağını yeniden kurmaya yönelmiştir. Bunun en yeni biçimi ise, felsefi danışmanlık yaklaşımıdır. 1980 yılından beri felsefi danışmanlık yaklaşımı, alternatif bir danışma türü olarak dünyanın pek çok yerinde kullanılmaktadır. Felsefenin insanla ve yaşamla olan bu bağını tekrar geri kazandırmak için dünyanın birçok yerinde örgütler kurulmuştur. İlk önemli örgüt 1992 yılında, “American Society For Philosophy, Counseling, Psychotherapy” (ASPCP); yani “Felsefe, Danışmanlık ve Psikoterapi İçin Amerikan Topluluğu” olmuştur. Bu topluluk, üç disiplini bir araya getirmek, felsefe ile diğer danışmanlık meslekleri arasında bir bağ kurmak için oluşturulmuştur. 1998”de “American Philosophical Practitioners Association” (APPA); yani “Amerikan Felsefe Uygulayıcıları Birliği” de ortaya çıkmıştır. Felsefi danışmanlık yaklaşımı, rehberlik ve danışmanlık anlayışlarının doğasına uygun olarak, felsefi danışmanın sahip olması gereken felsefi bilgiyi ve psikolojik donanımı gerektiren alternatif bir filo-psikolojik danışmanlık yaklaşım geliştirme çabasıdır. Bu çalışmada, felsefi danışmanlığın, rehberlik ve psikolojik danışmanlık yaklaşımları içindeki yerinin ne olabileceği sorusunun yanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede şu soruların yanıtları araştırılmıştır: 1. Felsefenin bir uygulama alanı olarak felsefi danışmanlık ne kadar olanaklıdır? 1.1. Felsefe ve uygulamalı felsefe alanlarının sınırları ve ilişkisi nasıldır? 1.2. Felsefe ve Danışmanlık arasında, nasıl bir bağlantı kurulabilir? 1.3. Felsefenin uygulama alanı olarak felsefi danışmanlık nasıl tanımlanabilir? 2. Ayrı bir danışmanlık yaklaşımı olarak, Felsefi danışmanlık ne kadar olanaklıdır? 2.1. Felsefi danışmanlık yaklaşımının hedefleri ne olmalıdır? 2.2. Felsefi danışmanlık hangi konularda yardımcı olabilir? 2.3. Felsefi danışmanlık yaklaşımının izleyeceği yöntem ne olmalıdır? 2.4. Felsefi danışmanlık, psikolojik danışmanlıktan farklı bir yaklaşım mıdır? 3. Felsefi danışmanlık ne ölçüde etkili bir yaklaşımdır? 3.1. Felsefi danışmanlık etik problemler ve ikilemler konusunda ne ölçüde etkili olabilir? 3.2. Felsefi danışmanlık yaklaşımının etkililiğini ölçen çalışma sonuçları nasıldır?
In 21st century philosophy tend to construct itself again and set up its connection between it and human again. İts best way is the approach of philosophical counseling. Since 1980 the approach of philosophical counseling is used in many places of the world as an alternative counseling type. Organizations was set up in the many places of the world for gain again the communication between philosophy and human. The first important organization in 1992 was “American Society for Philosophy,Counseling,Psycoteraphy.” This society is constructed for communication with philosophy and other counseling jobs and put together three disciplines. In 1998 American Philosophical Practitioners Association was occured. The approach of Philosophical counseling is trying to improve an alternative philo-psycohological counseling which needs a psycohological equipment and the philosophical knowledge that is a need for the philosophers. In this work the question of what is the place of philosophical counseling in guiding and psycohological counseling approach is tried to answer. In this sense the answers of these questions are searched: 1-How much can philosophical counseling possible as a space of philosophy be possible? vi 1.1- What are the limits and relations of philosophy and applied philosophy? 1.2-How can a relation set up between philosophy and counseling? 1.3-How can philosophical counseling be describe as a practice space of philosophy? 2-As a alternative counseling approach how much is the philosophical counseling important? 2.1- What should be the aims of philosophical counseling approach? 2.2- İn which subjects philosophical counseling can help? 2.3- What should be the method of philosophical counseling? 2.4- İs philosophical counseling a different aproach from pyschological counseling? 3. How much is philosophical counseling effective? 3.1-How much is philosophical counseling effective in solutions of ethic problems and dilemmas? 3.2- How are the results which survey effectiveness of philosophical counseling? This research is based on qualitative method. In the example of research firstly Achenbach's and Marinoff's (the presedent of APPA) works are used.And Lahav, Amir, Schuster, Walsh, Merstein, Kucuradi and Raabe's ideas were analyzed. In this research as an alternative approach, if the philosophical counseling will occur or not according to the answers of different ideas were analyzed. The basic information found at the end of the research can be summarize like that:Philosophical counseling is not a clear philosophy.It is only using in conseling knowledge as a content in philosophy of space of psycohological counseling. This is the basic point of new improving philosophical counseling. The aim of philosophical counseling is to help the people while they are improving their identity. It works for to improve the human, to look the different perspective and improve yourself in this way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4377
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220976.pdf4.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons