Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4369
Title: Üniversitelerin Sosyoloji bölümleri dışındaki Fakülte ve Bölümleri'nde yapılmış olan sosyoloji alanlı tezlerin tematik yorumu (1985-2004)
Other Titles: The thematic interpretation of the Sociology field theses done at the faculty and department other than the universities' Sociology Departments
Authors: Mermutlu, Bedri
Çıtak, Fahri
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sosyoloji
Türkiye’de sosyoloji
Türkiye üniversitelerindeki sosyoloji tezleri
Sociology
Sociology in Turkey
The sociological theses at the Turkish üniversities
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çıtak, F. (2006). Üniversitelerin Sosyoloji bölümleri dışındaki Fakülte ve Bölümleri'nde yapılmış olan sosyoloji alanlı tezlerin tematik yorumu (1985-2004). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’deki Üniversitelerin Sosyoloji Bölümleri dışındaki fakülte ve bölümlerinde yapılan Sosyoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora tezleri, saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bu amaca ulaşmak için izlediği iki yol bulunmaktadır. İlk olarak, bu alanda hazırlanmış olan tezler ampirik bir araştırma sonucunda derlenmiş, ikinci olarak ise, derlenen bu ampirik veriler, bir inceleme nesnesi olarak ele alınmıştır. Bu çalışma, üniversitelerin sosyoloji bölümleri dışındaki Fakülte ve Bölümlerin sosyoloji konusuna duyduğu ilgiyi ortaya çıkarmanın yanında sosyoloji alanındaki tez çalışmalarını tüketici bir şekilde saptamayı amaçlamaktadır. Zira bu çalışma, daha önce sosyoloji bölümlerinde yapılmış olan tez tespit çalışmasını tamamlamayı hedeflemektedir. (CELALETTİN YANIK: Üniversitelerin Sosyoloji Bölümlerinde yapılmış tezlerin tematik yorumu.)
Wıth this work It was aımed to determıne the masters degree done at the facultıes and departments other than the universities’ socıology departments. There are two ways followed to reach this aim firstly at this fıeld the prepared theses were gathered as a result of emprical research secondly, these gathered dat were taken as a research material . This work has made it clear the ınterest of the facultıes and departments other then the universities’ socıology deportments on the socıology fıeld . Furthermore , It was aımed to determıne the theses works at the socıology fıelds as a consumer way: because this work targets to complete the thesis determınation work done at the socıology deperments before . (CELALETTİN YANIK: Thematic ınterpretation of the theses done at the universities’ socıology departments.)
URI: http://hdl.handle.net/11452/4369
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204768.pdf667.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons