Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4352
Title: Broyler ve yumurtacı tavuklarda Gumboro (Infectious Bursal Disease) hastalığının insidensi ve virus izolasyonu
Other Titles: The incidence of Gumboro (Infectious Bursal Disease) disease in broilers and layers and virus isolations
Authors: Çarlı, Tayfun
Çöven, Fethiye
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: IBDV
Virus izolasyonu
Serotiplendirme
Virus isolation
Serotyping
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çöven, F. (1995). Broyler ve yumurtacı tavuklarda Gumboro (Infectious Bursal Disease) hastalığının insidensi ve virus izolasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri.
Abstract: Bu araştırmada Manisa, îzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Konya bölgelerindeki klinik olarak Gumboro hastalığından şüpheli sürülerde IBD virus izolasyonu ve serotiplendirmesi yapıldı. Bu amaçla, 174 işletmeden alman bursa Fabricius örnekleri IBD virüsünün D78, Ev ve OH referens antiserumlan ile Agar Jel Diffüzyon testi ile kontrol edildi ve sırasıyla %79.8 (139), %50(87) ve %5.1 (9) oranlarında pozitif reaksiyon verdi. İncelenen 174 sürü nün 143' ü Gumboro hastalığı yönünden pozitif olarak belirlendi. Tüm izolatlar kross AGP testinin kullanımı ile Serotip 1 (D78) olarak se- rotiplendirildi. Ayrıca tüm işletmelerden alman bursa Fabricius'lar IBD virüsünün izolasyonu için embriyolu SPF tavuk yumurtalarına ve civciv embriyo fibroblast (CEF) hücre kültürlerine inokule edildi. Materyallerin tümü bu yumurtalarda makroskopik bozukluklar oluş turdu. Ayrıca materyallerin 85 adedi (%48.8) CEF hücre kültürlerinde CPE'e neden oldu. Gumboro pozitif olarak tesbit edilen 25 sürüye ait izolatlar virüsün re-izolasyonu için SPF civcivlere inokule edildi ve izolatlann tümünün re-izolasyonlan gerçekleştirildi. Re-izolasyon amacı ile kullanılan civcivlerin iç organları histopatolojik olarak mu ayene edildi ve Gumboro hastalığı yönünden pozitif bulundu. Emb riyolu SPF tavuk yumurtaları ve hücre kültürlerindeki izolasyon çalışmaları ve SPF civcivlerdeki re-izolasyon çalışmalarının sonuçlan, Gumboro hastalığının saha salgınlarından sorumlu IBD viruslannın yüksek ölçüde virulent tipler olduğunu gösterdi. Aynı zamanda şüpheli sürülerden elde edilen örneklerden 105 Reovirus (%60.3), 100 Adenovirus (%57.4) ve 86 (%49.4) New castle hastalığı virusu izole edildi. IBD virusu 31 sürüde (%17.8) tek başına izole edilirken 50 sürüde (%28.7) diğer 3 virus ile birlikte izole edildi. Gumboro hastalığı yönünden negatif bulunan 3 sürüde sadece Newcastle hastalığı virusu izole edildi, 7 sürü ise incelenen 4 virus yönünden negatifti.
This study was conducted on IBDV suspected flocks in the Manisa, İzmir, Bursa, Istanbul, Ankara and Konya districts. Virus isolation and serotyping studies were carried out with bursa Fabricius collected from 174 suspected flocks. The infected materials were tested against IBDV reference D78, Ev, and OH antisera, by using Agar Gel Diffusion Test. Out of 174 flocks, 139 (79.8%) were positive for D78, 87 (50%) were po sitive Ev, and 9 (5.1%) were positive for OH antisera. 143 out of in vestigated 174 flocks were determined to be positive for Gumboro Disease. All the isolates were serotyped as serotype 1 (D78), using cross AGP test. For virus isolation studies, bursa Fabricus which were taken 174 suspacted flocks, inoculated in embryonating SPF chicken eggs and chicken embriyo fibroblast (CEF) cell cultures. All the suspected materials induced gross lesions in the embryos. In additon, 85 (48.8%) materials caused to CPEs in CEF cultures. Among 174 of the suspected materials, 25 were chosen and inoculated in SPF chickens for re-isolation of the virus, and positive results were obtained. Internal organs of the chickens used for re- isolation studies were examined histopathologically, and found to be positive for Gumboro disease. The results of the isolation studies in the embryonating SPF eggs, cell cultures, and re-isolation studies in the SPF chickens, sho wed that IBD viruses responsible for field outbreaks of Gumboro di sease were highly virulent types.At the same time, 105 Reo viruses (60.3%), 100 Adenoviruses (57.4%) and 86 (49.4%) Newcastle disaese viruses were isolated from suspected materials. While BBD virus was isolated alone from 31 (178%) flocks, it was isolated together with the other 3 viruses from 50 (28.7%) flocks. Only NDV isolation were done in the three flocks, which were Gumboro disease negative, and 7 flocks were negative for the four virus examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4352
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040416.pdf
  Until 2099-12-31
4.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons