Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4351
Title: Türk ve Arap edebiyatında Endülüs karşılaştırmalı inceleme (1875-1940)
Other Titles: Andalusia in the Arabic and Turkish literature comparative study (1875-1940)
Authors: Uğurlu, Alev Sınar
Elhajhamed, Abdulsattar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Endülüs
Karşılaştırmalı edebiyat
Türk edebiyatı
Arap edebiyatı
İspanya
Andalusia
Comparative literature
Turkish literature
Arabic literature
Spain
Issue Date: 19-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Elhajhamed, A. (2018). Türk ve Arap edebiyatında Endülüs karşılaştırmalı inceleme (1875-1940). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk ve Arap Edebiyatında Endülüs; Karşılaştırmalı İnceleme (1875-1940) adlı araştırmamızda karşılaştırmalı edebiyat bilimi kapsamında yer alan müşterek konu incelemesi yöntemi çerçevesinde Türk ve Arap edebiyatında Endülüs teması incelenmiştir. Giriş bölümünde tezin konusu ve amacı belirtilmiş, çalışmada takip edilen yöntem açıklanmıştır. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. "Endülüs'e Genel Bir Bakış" başlığını taşıyan birinci bölümde araştırmaya zemin teşkil etmesi bakımından bölgenin siyasi ve sosyo-kültürel tarihine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Tezin ikinci bölümü "Endülüs'ü İşleyen Yazarlar" başlığını taşımaktadır. Bölümün konusunu eserlerini incelediğimiz yazarlar teşkil etmektedir. Üçüncü bölüm "1875 Yılına kadar Türk ve Arap Edebiyatında Endülüs" adını taşımaktadır. Bu bölümde, 1875 yılına kadar Türk ve Arap edebiyatında Endülüs'ün yeri ve önemi ele alınmıştır. Tezin dördüncü ve son bölümü olan "Tematik İnceleme" ise tezin asıl bölümünü teşkil etmektedir. Bu bölümde (1875-1940) yılları arasında basılmış roman, piyes, hikâye ve manzum hikâye türünde yirmi üç eser, Müslümanların İspanya'yı Fethi, Müslümanların Endülüs'teki Egemenlik Dönemi ve Endülüs'ün Yıkılış Dönemi olmak üzere üç bölümde incelenmiştir. Her eser, kimliği ve özeti verildikten sonra muhteva, zaman, mekân ve şahıs kadrosu açısından tahlil edilmiştir. Bu üç alt bölümün her birinin sonunda karşılaştırma başlığı altında, bölümdeki eserler birçok yönden mukayese edilerek eserlerin ortak noktaları ve farklılıkları ortaya koyulmuştur.
In our study "Andalusia in The Arabic and Turkish Literature Comparative Study (1875-1940)" Andalusia - a common theme in Turkish and Arabic literature - has been studied within the common theme of comparative literature. In the introductory section, the purpose and the subject of the dissertation were determined and the methodology used in the dissertation was explained. The dissertation consists of four main sections. The first section entitled An overview of Andalusia where historical information related to Andalusia was given to form a base for this study. The second section entitled Writers that Dealt with Andalusia. This section contains information about the writers whose works were studied in the dissertation. The third section entitled Andalusia in Turkish and Arabic literature before 1875 deals with the status and importance of Andalusia in Turkish and Arabic literature. The fourth section entitled Thematic study forms the main section of the dissertation. Here 23 literary works (novels, short stories and plays) published between 1875-1940 were studied and arranged under three subtitles: The Arab Conquest of Andalusia, The Arab Rule in Andalusia and The Fall of Andalusia. We studied each literature work after giving a summary of its content, time, place and characters. At the end of each of these three subsections, under the title Comparison, the literary works studied in given section were compared from multiple perspectives and common points and differences were identified.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4351
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481436.pdf
  Until 2021-01-24
203.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons