Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4348
Başlık: Acil serviste toplum kökenli enfeksiyonu olan hastalarda sepsis I ve sepsis III kriterleri ile meds, mews ve curb-65 kriterlerinin prognostik kestirimlerinin değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of prognostic outcomes of sepsis 1, sepsis 3, meds, mews and curb-65 criteria in patients with community acquired i̇nfection in emergency department
Yazarlar: Armağan, Erol
Beğenen, Maruf
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Acil servis
Skorlama sistemleri
Sepsis
qSOFA
MEDS
Emergency department
Scoring systems
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Beğenen, M. (2017). Acil serviste toplum kökenli enfeksiyonu olan hastalarda sepsis I ve sepsis III kriterleri ile meds, mews ve curb-65 kriterlerinin prognostik kestirimlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Sepsis; toplum ya da hastane kökenli enfeksiyonların neden olabildiği, ciddi morbidite ve mortalite nedeni olan ve görülme sıklığı giderek artmakta olan bir tablodur. Tedavideki gelişmelere rağmen etkilenen hastalarda %15-40 oranında ölüm ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada, değişen sepsis kriterleri ışığında; acil servise başvuran ve toplum kökenli enfeksiyonu olan hastalarda, sepsis veya objektif risk belirleme skorlama sistemleri olarak kullanılan; SIRS, qSOFA, Acil Servis Sepsis Mortalite Skoru (MEDS), Modifiye Erken Uyarı Skoru (MEWS), Charlson komorbidite indeksi (CCI) ve pnömoni tanısı alan hastalara özel geliştirilmiş olan CURB-65 sistemleri kullanılarak; bu skorların mortalite oranlarının tahmin gücünün ve birbirlerine üstünlüklerinin belirlenmesi hedeflendi. Elde edilen veriler ile enfeksiyonu olan hastalarda; yüksek riskli grubun tanınmasını kolaylaştırmak amaçlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine başvuran, enfeksiyonu olan 400 hasta bu çalışmaya prospektif olarak dahil edildi. Tüm hastalarda SIRS, qSOFA, MEDS, MEWS, CCI skorları ve pnömoni tanısı alan hastalarda bunlara ek olarak CURB-65 skoru hesaplandı. Acil serviste erken dönem (5 ve 14. gün) mortalitesini belirlemede MEDS ve qSOFA skorlarının benzer etkinlikte kullanılabileceği ve 28. gün mortalitesini öngörmede ise MEDS skorunun daha etkili olduğu bulundu. Pnömoni tanısı almış hastalarda da bu öneriler geçerli olmakla birlikte 5, 14 ve 28. gün mortalitesini tahminde CURB-65 skorunun da eşdeğer etkinlikte kullanılabileceği saptandı. Daha önce sepsisi tanımlamada kullanılan SIRS'ın mortaliteyi öngörme gücü ise daha düşük saptandı.
Sepsis; caused by community or hospital acquired infections, is an increasing situation that can cause mortality and morbidity. Despite the advances in treatment, %15-40 of the patients are still ended up with death. In this study, objective risk assessment scoring systems such as; SIRS, qSOFA, Mortality in Emergency Department Sepsis (MEDS), Modified Early Warning Score (MEWS), Charlson Comorbidity Index (CCI) and CURB-65 (developed for patients diagnosed with pneumonia) are used and it is aimed to determine the predictive value of the mortality rates and their superiority to each other. 400 patients who had admitted to the Uludag University Medical Faculty Emergency Department were included in this study. SIRS, qSOFA, MEDS, MEWS, CCI and CURB-65 (for pneumonia diagnosed patients) scores were evaluated. We found that; MEDS and qSOFA scores can be used in determining the early mortality in emergency department (5 th and 14 th day) with equivalently effectively. MEDS was found to be more effective is to predict the 28th day mortality. In addition to this, CURB-65 scoring system was found to be equivalently effective in predicting the 5, 14 and 28th day mortality in pneumonia diagnosed patients. SIRS, which is used for defining the sepsis before, was found to have a lower value in predicting mortality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4348
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
493350.pdf918.98 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons