Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4327
Title: Kompansatuar hiperhidrozis tedavisinde gebitekin tekniği; Hastaların memnuniyet düzeyi ve yaşam kalitesi sonuçları
Other Titles: The gebitekin technique due to compensatory hyperhidrosis; Patients satisfaction level and life quality results
Authors: Gebitekin, Cengiz
Çetinkaya, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Kompansatuar hiperhidrozis
Interkostal sinir rekonstrüksiyonu
Yaşam kalitesi
Compensatory hyperhidrosis
Intercostal nerve reconstruction
Quality of life
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, G. (2017). Kompansatuar hiperhidrozis tedavisinde gebitekin tekniği; hastaların memnuniyet düzeyi ve yaşam kalitesi sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Kompansatuar (refleks) hiperhidrozis (KH); endoskopik torakal sempatektomi (ETS) sonrası sık karşılaşılan ve yaşam kalitesini ileri derecede negatif yönde etkileyen bir komplikasyondur. Biz, şiddetli KH tedavisinde, "Gebitekin Tekniği" olarak adlandırdığımız videotorakoskopik bilateral interkostal sinir rekonstrüksiyonunu kullanmaktayız. Bu anket çalışmasının amacı; kliniğimizde "Gebitekin Tekniği" ile interkostal sinir rekonstrüksiyonu (GTİSR) uyguladığımız hastalarımızın preoperatif ve postoperatif yaşam kalitesini, memnuniyet düzeyini ve uzun dönem sonuçlarını analiz etmektir. Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2014 - Kasım 2016 tarihleri arasında 36 hastaya şiddetli kompansatuar hiperhidrozis nedeniyle videotorakoskopik interkostal sinir rekonstrüksiyonu uygulandı. Gebitekin Tekniği uygulanan 32 hasta çalışmaya dâhil edildi. Teknik, videotorakoskopik olarak ETS seviyesinin altında ve üstünde kalan iki interkostal sinirin uç uca anastomozu şeklinde bilateral gerçekleştirildi. Tüm hastalara preoperatif ve postoperatif en az 6 ay sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşam kalitesi anketinin kısa formu (WHOQOL-BREF) ve kliniğimizce düzenlenmiş, hastaların demografik özelliklerini, özgeçmişini ve memnuniyetini sorgulayan soru formu uygulandı ve uzun dönem sonuçlar analiz edildi. Bulgular: Otuz iki hastaya toplamda 64 girişim uygulandı. Hastaların 23'ü erkek; median yaş 32,5 (22-48) idi. Yirmi üç (%71,88) hastada yüz veya ellerde kuruluk, depresyon, libido kaybı ve yorgunluk gibi ek sorunlar mevcuttu. Tüm hastalar yaşam kalitesi anketi sorularını yanıtladı. Hastaların %75'inde (n=24) KH azalırken; ETS sonrası aşırı kuruluk hissi olanların %60'ında bu şikâyet giderildi. Hiçbir hastada primer hiperhidroziste geri dönüş gözlenmedi. Tüm anket alt alanlarında cerrahi sonrası iyileşme gerçekleşti (p<0,05). Sonuç: Kompansatuar hiperhidrozis yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Gebitekin Tekniği, KH tedavisinde güvenli bir tedavi yöntemi olup; KH'li hastalarda yaşam kalitesini iyileştirmede umut vadetmektedir.
The Gebitekin Technique Due To Compensatory Hyperhidrosis; Patients Satisfaction Level And Life Quality Results Objective: Compensatory(reflex) hyperhidrosis (CH) is the most common complication after endoscopic thoracic sympathectomy (ETS) and may lead to an impairment in quality of life (QoL). We use a novel technique of bilateral intercostal nerve reconstruction using videothoracoscopy, the "Gebitekin technique"(GT), in patients with severe CH. The aim of this survey is to assess the QOL before and after the surgery, level of satisfaction, and to evaluate long term results of the technique Methods: Between January 2014 and November 2016, 36 patients with CH underwent intercostal nerve reconstruction surgery. The Gebitekin Technique was performed videothoracoscopically by creating an end-to-end anastomosis of the two intercostal nerves under and above the ETS level. Thirty two patients undergoing GT were prospectively reviewed. The patients completed the self assessment form for QoL designed by the World Health Organization (WHOQOL-BREF) and a questionairre designed by our by clinic in order to measure patient satisfaction and demographic parameters. These forms were filled out during the preoperative period and 6 months after surgery. Results: In total, 64 surgeries were performed in 32 patients with a mean age of 32.5 (range 22-48) years. Severe CH along with dryness, depression, loss of libido, suicide attempt and fatigue were observed in 23 (%71,88) patients. All patients answered the WHOQOL-BREF questions. An improvement of CH symptoms were seen in 24 cases (75%) along with improvement of dryness which was observed in 60% of the patients. Recurrence of primary hyperhidrosis was not seen in any of the patients. Improvement was observed in all survey sub-areas after GT (p <0.05). Conclusion: The study revealed that QoL was greatly influenced by CH. However, GT showed promising results in the management of CH and accompanying problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4327
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493354.pdf
  Until 2021-01-03
3.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons