Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4315
Title: Grafik,sembol ve resimlerden yararlanılarak oluşturulan şarkı haritalarının okul şarkılarının öğretimindeki başarıya etkisi
Other Titles: The effect of song maps created by using graphs, symbols and images on the success of teaching
Authors: Özeke, Sezen
Yiğit, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Şarkı haritası
Şarkı öğretimi
Music education
Song map
Song teaching
Issue Date: 5-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yiğit, Ç. (2017). Grafik,sembol ve resimlerden yararlanılarak oluşturulan şarkı haritalarının okul şarkılarının öğretimindeki başarıya etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde son yıllarda İlkokul Öğretim Programları çerçevesinde yaratıcılığı ve etkin öğrenmeyi esas alan pek çok öğretim stratejisi geliştirilmiş ve bu stratejiler görsel materyallerle de desteklenerek aktif bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, eğitimin farklı alanlarındaki derslerde kullanılan kavram ve zihin haritaları ile öğrencilerin derslere aktif olarak katılımı hedeflenmiştir. Daha etkili bir öğretimin gerçekleşmesi için kullanılan görsel materyallerin, bilgilerin somutlaştırılmasında, akılda kalıcılık düzeyinde ve dersin ilgi çekici hale gelmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. İlkokulda çoğunlukla kulaktan şarkı öğretimi yapılan 4. Sınıfta, öğrencilerin bilişsel gelişimleri dikkate alınarak bilgilerin, hatta şarkıların görsel materyallerle desteklenip sembolize edilerek öğretilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırma ile, araştırmacı tarafından oluşturulan şarkı haritalarının okul şarkılarının öğretiminde ne ölçüde etkili olduğu, farklı bir şarkı öğretim yaklaşımı olarak öğretmen ve öğrenciler açısından uygulanabilirlik durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı bir ilkokulda 2015- 2016 Güz yarıyılında 4. Sınıflardan seçilen deney (N=25) ve kontrol (N=23) gruplarıyla 6 hafta süresince uygulama gerçekleştirilmiştir. İlkokul 4. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programı çerçevesinde 6 tane şarkı seçilerek araştırmacı tarafından haritalandırılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında araştırmacı tarafından hazırlanan okul şarkılarını öğrenme başarısı vi ölçme aracı kullanılarak ön test ve son test yapılmıştır. Ayrıca şarkı haritalarının öğrenciler üzerindeki görüşlerini belirlemek amacıyla yine araştırmacı tarafından şarkı haritalarına yönelik öğrenci görüşlerini ölçme aracı hazırlanmış ve son derste deney grubundaki öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin analizi için Mixed ANOVA Testi yapılmış ve bunun için SPSS 23 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin şarkıyı öğrenme başarısının, kontrol grubundaki öğrencilerin şarkıyı öğrenme başarısından daha yüksek olduğu, bununla birlikte şarkı haritalarının akılda kalıcılığı arttırdığı ve öğrenciler üzerinde de olumlu bir etki bıraktığı görülmüştür.
In recent years, various teaching strategies based on creativity and effective learning have been developed within the scope of the Turkish Elementary Education Programs. These strategies are reinforced with visual materials to establish an active learning environment. In doing so, the aim is to ensure active participation of students in courses by means of using concept and mind maps in different fields of education. Visual materials are known to play an important role in achieving more effective teaching by means of materializing knowledge, increasing memorability and making courses attractive for the students. It is believed that visual materials must be used to symbolize while teaching the fourth grade students knowledge, and even songs, taking account of their cognitive development. This study aims to find out to what extent the song maps developed by the author are affective in teaching students school songs and to determine the practicability of these maps for teachers and students as a another song teaching approach. In line with this purpose, we performed an experiment throughout a period of 6 weeks with experimental (N=25) and control groups (N=23) comprising of fourth grade students from an elementary school in the Nilüfer District of Bursa in the school year 2015/16. 6 songs were chosen in line with the Fourth Grade Music Course Curriculum and these songs were mapped by the author. Before and after the experiment, the scale for measuring the success of learning school songs prepared by the author was used in the pre-test and post-test. Besides, another scale measuring students' opinions on song maps was prepared by the author and administered on the students in the experimental group in the final course to determine their opinions. A Mixed ANOVA was viii carried out for data analysis using the SPSS 23 package program. The findings of the study showed that the success levels of the experimental group in learning the songs were higher than those of the control group. Moreover, song maps were found to increase memorability and to have positive impact on the students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4315
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487349.pdf7.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons