Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4305
Title: Bursa Tabip Odası Onur Kurulu dosyalarında tıp etiği sorunlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of medical ethics problems in the Honorary Committee files of Bursa Medical Chamber
Authors: Erdemir, Ayşegül Demirhan
Erer, Sezer
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Deontoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa Tabip Odası
Tıp etiği
İhlal
Sağlık mevzuatı
Bursa Physician Chamber
Medical ethics
Violation
Regulation
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erer, S. (2007). Bursa Tabip Odası Onur Kurulu dosyalarında tıp etiği sorunlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tezin amacı, sağlık personelinin kendi arasında ve sağlık personeli ile hasta ve hasta yakınları arasında çıkabilecek olası deontolojik ve etik sorunları tıp etiği açısından değerlendirmek ve belirlenen sorunlara karşı çözüm yolları geliştirebilmektir. Sağlık sistemi içindeki sorunlar dışında, sağlık hizmetini verenler ile alanlar arasında yaşanan problemler, sağlık hizmetinin kalitesini düşüren nitelikte durumlardır. Bu durumların belirlenmesinde büyük rolü olan Tabip Odası’na yansıyan sorunların belirlenmesi, sağlık sistemi içindeki boşlukları doldurma açısından yol gösterici olacaktır. Çalışma verilerini, 1995 – 2005 yılları arasında, Bursa Tabip Odası Onur Kurulu’na sevk edilen 111 dosyası oluşturdu. Veri tabanını oluşturan bilgiler, arşiv inceleme yöntemi ile toplanarak istatistiksel analizleri SPSS for Windows Ver. 10.0 istatistik paket programı ile elde edildi. Bursa Tabip Odası Onur Kurulu dosyalarında incelenen olguların büyük bir kısmının Türk Tabipleri Birliği Yasa ve/veya Kararlarına uymayan davranışlar olduğu belirlendi. Bu farkın nedenleri arasında öncelikli olarak, sağlık mevzuatının hekimler tarafından bilinmemesi olarak yorumlandı. Tıp etiği ihlalleri konularında ise, Tabip Odası’nın beklenen ölçüde etkili olamadığı, görev ve yetkilerinin azalması sonucu, meslek etiği alanında fazla söz hakkı kalmadığı belirlendi. Tıp etiği ihlallerinde en önemli eksikliğin ise, hekim ve hasta haklarının bilinmemesi, tıp etiği eğitimine önem verilmemesi gibi temel başlıkların rol aldığı görüldü. Sonuç olarak, Tabip Odalarının, profesyonel mesleki kurum olarak görevlendirilmeleri ve hekimlerin mezun olduktan sonra mesleklerini uyguladıkları her alanda söz sahibi olmaları gerekmektedir. Düzgün bir sağlık iletişimi ve hazırlanacak geniş bir sağlık yasası ile, sorunlar sınıflandırılabilecek ve değerlendirilebilecektir.
The purpose of this thesis is to evaluate the deontological and ethical problems between the health care personnels and health care personnels and patients / relatives, and to improve solutions for these problems. Except the issues in the health care system, these problems can alleviate the quality of health care. Determining the problems from the Medical Chambers will have a guiding role to stand in the breach in the health care system. The research was conducted with 111 files discussed in Bursa Physician Chamber Honorary Committee in 1995 – 2005 period. Data was collected by archive investigation and the statistical analyses were applied with SPSS for Windows Version 10.0. It is determined that most of the cases in the files of Bursa Physician Chamber Honorary Committee were on violating Turkish Medical Association act or codes. Physicians not knowing the regulations was the prior reason on this result. On medical ethics violations; it is determined that the Physician Chamber was not effective as it should have been and for the reason of decreasing authorities, it lost hearing on profession ethics. The most important deficiencies in the medical ethics basically occured in the lack of knowledge of patient and physician rights, ignoring the importance of medical ethics education. Consequently, it is necessary that the Chambers must have been charged as the professional associations and the arbiters of physicians, in every field of their profession after graduation. The problems could be categorized and evaluated by a healthy communication and a detailed health regulations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4305
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195318.pdf5.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons