Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4304
Title: Fazla vasıflılık algısı ve iş tatmini arasındaki ilişki ile narsisizmin bu ilişki üzerindeki düzenleyici değişken etkisi
Other Titles: The relationship between perceived overqualification and job satisfaction and moderator effect of the narcissism in this relationship
Authors: Keser, Aşkın
Tuy, Göksel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Algılanan fazla vasıflılık
Narsisizm
İş tatmini
Kişi-iş uyumu
Perceived overqualification
Narcissism
Job satisfaction
Person-job fit
Issue Date: 31-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuy, G. (2017). Fazla vasıflılık algısı ve iş tatmini arasındaki ilişki ile narsisizmin bu ilişki üzerindeki düzenleyici değişken etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, algılanan fazla vasıflılığın iş tatmini üzerindeki etkisi ve bu ilişkide narsisizmin düzenleyici rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. çalışanlarına gönüllü katılımları için davet e-postaları gönderilmiş ve anket Kasım 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda kullanıcılara açılmıştır. Bu dönemde, 436 kişi ankete katılmış ancak kullanılabilir anket sayısı 199 olmuştur. Araştırmada sınanan hipotezlerimiz; (1) algılanan fazla vasıflılık ile iş tatmini arasında negatif ilişki olduğu ve (2) narsisizmin, algılanan fazla vasıflılığın iş tatmini üzerindeki etkisini artıracağıdır. Korelasyon ve regresyon analizi sonuçlarına göre beklendiğinin tersine algılanan fazla vasıflılık ile iş tatmini arasında zayıf da olsa pozitif bir ilişki (r=0,314; p=0) saptanmıştır. Elde edilen diğer sonuç narsisizmin, algılanan fazla vasıflılık ile iş tatmini arasındaki ilişkide herhangi bir etkisinin olmadığıdır.
This study aims to investigate the effect of perceived overqualification on job satisfaction and moderator role of the narcissism in this relationship. For that purpose, invitation e-mails have been sent to employees of Central Bank of the Republic of Turkey for their voluntary participation and the online survey had been opened to users between November 2016 and January 2017. During this period 436 people participated the survey but the usable number of questionnaires remained at 196. In the study our tested hypothesis are; (1) there is a negative relationship between perceived overqualification and job satisfaction (2) narcissism will increase the effect of perceived overqualification on job satisfaction. According to results of the corelation and regression analysis contrast to expectation, even it is weak but a positive relationship between perceived overqualification and job satisfaction has been observed. The other result obtained from the study is that the narcissism has no effect between perceived overqualification and job satisfaction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4304
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487345.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons