Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4285
Title: Sarı Abdullah Efendi hayatı eserleri ve tasavvufi görüşleri
Other Titles: Sari Abdullah Efendi̇'s life works and mystical thoughts
Authors: Çift, Salih
Gültaş, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Tasavvuf
Sarı Abdullah Efendi
Cevhertü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye
Sufism
Sarı Abdullah Efendi
Dkawharat al-Bidayah wa Durrat al-Nihayah
Issue Date: 1-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gültaş, S. (2014). Sarı Abdullah Efendi hayatı eserleri ve tasavvufi görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sarı Abdullah Efendi 992/1584 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, Anado-lu'nun birçok yerinde bulunmuş ve 1071/1661 yılında yine İstanbul' da vefat etmiştir. Bir Mevlânâ ve Mesnevi aşığı olan Sarı Abdullah Efendi eserlerinde ağırlıklı olarak vahdet-i vücûd düşüncesi, nefis mertebeleri, kalbin tavırları, Melâmîlik anlayışı, çeşitli inanç grupları ve özellikleri, on iki imâm ve birçok sûfînin menkıbevî hayatlarını işlemiştir. Cevheretü'l-Bidâye ve Dürretü'n-Nihâye isimli eserinde de ağırlıklı olarak vahdet-i vücûd düşüncesi ve bu anlayış ışında çeşitli tasavvuf kavramlarını işlemiştir.
A lover of Mawlana and Masnawi, Sari Abdullah Efendi who was born in Istanbul in 992/1584, lived in different Anatolian cities and died in Istanbul in 1071/1661, studied in his works the thought of wahdat al-wujud, degrees of the self (maratib al-nafs), manners of the heart (atwar al-qalb), Malamatism, different religious groups, twelve imams and legendary life of many sufis. He examined widely wahdat al-wujud and various sufi concepts and notions in the light of this thought in his Jawharat al-bidaya and Durrat al-niha.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4285
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380133.pdf952.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons