Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4281
Title: Elektif şartlarda çalışan kalpte koroner arter baypas greft operasyonu yapılan hastalarda miyokard hasarını değerlendirmede kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein düzeylerinin diğer biyobelirteçlerle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the heart-type fat binding protein with other biomarkers for evaluating myocardial damage in patients who were performed coronary arterial bypass grafting on heart opcab
Authors: Baran, İbrahim
Yıldırım, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Çalışan kalpte koroner arter baypas greft
H-FABP
İskemi
Off-pump coronary artery bypass graft operation
OPCAB
Ischemia
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, A. (2014). Elektif şartlarda çalışan kalpte koroner arter baypas greft operasyonu yapılan hastalarda miyokard hasarını değerlendirmede kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein düzeylerinin diğer biyobelirteçlerle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Koroner arter baypas greft operasyonu, koroner arter hastalığı olan seçilmiş hasta gruplarında tedavi amaçlı olarak en sık kullanılan cerrahi yöntemdir. Klasik koroner arter baypas operasyonunda kardiyopleji sağlanarak hastanın dolaşımı ve kanın oksijenizasyonu bir kalp-akciğer pompası tarafından sağlanmaktadır. Bu yöntem cerrahlara daha rahat çalışma imkanı tanımasına rağmen bu yöntemin kullanımı ile birlikte sistemik inflamatuvar yanıt gelişmesi, yüksek derecede iskemiye neden olması ve operasyon süresinin uzaması gibi birtakım istenmeyen etkilere sahiptir. Koroner arter cerrahisi sonrasında hasta takiplerinde oluşan iskemiyi ve miyokardiyal hasarı değerlendirmek önemli bir yer tutmaktadır. Mevcut kullanılan yöntemler arasında hastanın monitörizasyonu ve biyokimyasal belirteç takibi olmasına rağmen özellikle kardiyak cerrahi sonrasında miyokardiyal hasarı değerlendirmek için daha duyarlı ve özgül biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada çalışan kalpte koroner arter baypas operasyonu (ÇKKB) yapılan bireylerde operasyon sonrası miyokard hasarının değerlendirilmesi için klasik baypas cerrahisinde etkinliği kanıtlanmış bir biyobelirteç olan kalp tipi yağ asidi bağlayıcı proteinin (H-FABP) yeri değerlendirildi. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 01.07.2012 - 01.07.2013 tarihleri arasında koroner arter hastalığı nedeni ile ÇKKB uygulanan 39 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 31'i (%79.5) erkek 8'i (20,5) ise kadın, ortalama yaş 60,82 (+/- 9.70) olarak saptanmıştır. Preoperatif kardiyak biyobelirteçlerin ortalama değerleri ise CK: 97.21, CKMB: 15.74, troponin: 0.78, H-FABP 1.79 olarak saptanmıştır. Postoperatif kardiyak biyobelirteçlerin ortalama değerleri CK: 688.13, CKMB: 52.54, troponin 5.08, H-FABP ise 4.40 olarak saptanmıştır. Diğer kardiyak biyobelirteçlerde görülen artışa paralel bir şekilde H-FABP molekülünde de artış görülmüştür ve yapılan regresyon analizi ile bu artışın anlamlı olduğu saptanmıştır. Preoperatif dönemde ölçülen kardiyak biyobelirteç sonuçları ile postoperatif dönemde ölçülen kardiyak biyobelirteç sonuçları karşılaştırıldığında kardiyak troponin (c-troponin) değerinin ortalama 0.78'den 5.08'e yükseldiği görülmüştür ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,01). Diğer kardiyak biyobelirteç olan CK ve CKMB sırasıyla 97.21'den 688.13'e ve 15.74'ten 52.54'e yükselmiştir. Bu iki biyobelirteçdeki değişiklik de istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,01). H-FABP ortalama değeri preoperatif dönemde 1.79 iken postoperatif dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş göstererek 4.40'a çıkmıştır (p<0,01).Troponindeki yükseliş ile H-FABP'deki yükseliş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,01). Preoperatif ve postoperatif H-FABP değerleri ile hastanede kalış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (sırasıyla p=0.623, p=0,264) Sonuç olarak diğer kardiyak biyobelirteçlere göre daha yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip olan ve kanda daha erken sürede ortaya çıkan bir kardiyak biyobelirteç olan H-FABP molekülü ile elde edilen sonuçlar halihazırda kardiyak iskemiyi ve miyokardiyal hasarı değerlendirilmesi için kullanılan diğer biyobelirteçlerle korelasyon göstermektedir. Klasik koroner arter baypas greft operasyonuna göre daha az iskeminin meydana geldiği ÇKKB yönteminde iskeminin değerlendirilmesinde H-FABP troponin ile karşılaştırılabilir bir etkinliğe sahiptir. ÇKKB hastalarında operasyon sonrası miyokardiyal hasarın değerlendirilmesi için daha geniş hasta popülasyonu üzerinde yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Coronary artery bypass graft surgeries are the most common surgical procedures performing in order to threat the coronary artery diseases. In case of a classical coronary artery bypass graft operation (CABG) the blood and oxygen supply is provided by an extracorporeal machine called heart-lung machine since a cardioplegy is necessary in this procedure. This method has its own benefits such as providing an easier operational area but has also some disadvantages such as high systemic inflammatory response, ischemia rates and prolonged operation time. Monitorization of the cardiac markers after a coronary surgery is very important for ischemia follow up. There is a need to find new cardiac markers with higher sensitivity and specifity compared current cardiac markers especially to use in cardiac monitorizing of coronary artery surgery patients. In this study we assessed the role of H-FABP, which is a cardiac marker with high sensitivity and specifity levels for indicating ischemia in CABG patients, in postoperative ischemia assessment of off-pump coronary artery bypass (OPCAB) patients A total of 39 patients underwent OPCAB operation in Uludağ University Medical Faculty Department of Cardiac Surgery from 01.07. 2012 to 01.07. 2013 were included in this study. 31 patients were male (79.5%) and 8 patients were female (20.5%). Mean age was calculated as 60,82 (+/- 9.70). Mean preoperative levels of cardiac markers were as follow: CK: 97.21, CKMB: 15.74, troponin: 0.78, H-FABP 1.79. Mean postoperative levels of cardiac markers were as follow: CK: 688.13, CKMB: 52.54, troponin: 5.08, H-FABP: 4.40. A statically significant was observed in all cardiac markers as in H-FABP. Postoperative levels of cardiac markers were increased for all markers and were as follow: from 0.78 to 5.08 for troponin (p<0.01), from 97.21 to 688.13 for CK (p<0.01), from 15.74 to 52.54 for CKMB (p<0.01) and from 1.79 to 4.40 for H-FABP (p<0.01). The increase in troponin and H-FABP were found to be correlated (p<0.01). There was no statically significant relationship between bot preoperative and postoperative levels of H-FABP and hospital staying period (respectively; p:0.623, p:264). As a result; H-FABP which has higher sensitivity and specifity levels compared to current cardiac biomarkers has comparable results with current cardiac biomarkers for assessing the postoperative ischemia in patients underwent OPCAB. H-FABP elevates much earlier than other cardiac biomarkers after and ischemic event. Although H-FABP has comparable results with other cardiac biomarkers in terms of determining the postoperative ischemia following OPCAB .New studies conducted on a larger patient population are necessary in order to make a certain comment about the role of heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) in terms of assessing the postoperative ischemia in OPCAB patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4281
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
374950.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons