Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4276
Title: Preeklampsi şiddetini öngörmede maternal serum high sensitive c-reaktive protein değerlerinin araştırılması ve postpartum kalıcı hipertansiyon ve proteinüri gelişimi ile korelasyonu
Other Titles: Maternal serum hi̇gh sensi̇ti̇ve c-reakti̇ve protei̇n levels to predi̇ct the severi̇ty of preeclampsi̇a and correlati̇on wi̇th postpartum persi̇stence of hypertensi̇on and protei̇nuri̇a
Authors: Uncu, Gürkan
Güneş, Esra Şahin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: hs-CRP
Preeklampsi
Gebelik
Hipertansiyon
Proteinüri
Preeclampsia
Pregnancy
Hypertension
Proteinuria
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, E. Ş. (2014). Preeklampsi şiddetini öngörmede maternal serum high sensitive c-reaktive protein değerlerinin araştırılması ve postpartum kalıcı hipertansiyon ve proteinüri gelişimi ile korelasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada 24. ve 40. gestasyonel haftaları arasındaki sağlıklı, hafif preeklamptik ve ağır preeklamptik gebelerde , maternal serum hs-CRP seviyelerinin preeklampsinin şiddetiyle ilişkisini saptamayı ve postpartum kalıcı hipertansiyon ve proteinüri gelişimi ile korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Method : Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AB. kliniğine 01.01.2012 – 01.01.2014 tarihleri arasında başvuran, 28 – 40. gebelik haftaları arasında; 20 ağır, 20 hafif preeklamptik gebeler ile 20 normotansif sağlıklı kontrol grubunu oluşturan gebelerden oluşmaktadır. Çalışma prospektif vaka kontrol çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Hastaların gebelikteki ve postpartum hs-CRP değerleri ELİZA yöntemi ile ölçülmüştür. Sonuçlar : Kontrol, hafif preeklampsi, ağır preeklampsi gruplarında medyan hs-CRP değerleri gebelikte ve postpartum olmak üzere sırasıyla kontrol grubunda 4,40(1:10) mg/L, 2,65(0:10) mg/L; hafif preeklampside 8,20(2,80:10,20) mg/L, 1,85(0:10) mg/L; ağır preeklampside ise 7,30(1,20:36) mg/L, 2,30(0:7) mg/L olarak hesaplanmıştır. Preeklamptik hastalarda kontrol grubuna göre gebelikteki hs-CRP seviyeleri istatiksel olarak daha yüksekti (p=0,043). Preeklamptik hastalar içinde postpartum 8. haftada proteinüri ve/veya hipertansiyonu devam eden kadınların bakılan hs-CRP değerleri ile postpartum proteinüri ve/veya hipertansiyonu olmayanlar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Yorum : Preeklampsi patogenezinde enflamasyonun rolünden yola çıkarak yaptığımız çalışmada hs-CRP seviyelerini preeklamptik hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulduk. Ancak preeklampsi şiddeditini öngörmede belirli bir cut-off hs-CRP değerini saptamak ve postpartum kardiyovasküler riskler ile ilişkisini ortaya koyabilmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
In this study we aimed to find the predictive value of maternal serum hs-CRP levels for severity of preeclamsia by searching it in normotensive healty pregnant women, mild and severe preeclamptic patients at 24.-40. gestational age. We also aimed to find a correlation between hs-CRP levels and postpartum persistence of hypertension and proteinuria. Materials and Methods : 20 severe preeclamptic, 20 mild preeclamptic patients and 20 normotensive gestational age matched pregnant women, attending to the obstetrics department of Uludağ University between January 2012 and January 2014, were taken into the study. The study designed as a prospective case- control study. Hs-CRP concentrations were measured with enzyme-linked immunosorbent assay (ELIZA). Results : Median hs-CRP measurements were 4,40(1:10) mg/L, 8,20(2,80:10,20) mg/L, 7,30(1,20:36) mg/L in normotansive, mild and severe preeclamptic women respectively. Postpartum levels of serum hs-CRP were 2,65(0:10) mg/L, 1,85(0:10) mg/L, 2,30(0:7) mg/L respectively in the same study groups. Preeclamptic patients demostrated significantly higher serum concentrations of hs-CRP when compared to the normotensive pregnant women (p=0,043). In normotansive pregnancies, prepartum and postpartum levels of hs-CRP did not significantly differed in contrast to preeclamptic patients. In preeclamptic patients who had proteinuria or/and hypertension persistence in postpartum period did not have significant hs-CRP change compared to ones without proteinuria and hypertension in postpartum period. Conclusions : We found increased hs-CRP levels in preeclamptic women in comparison with normotensive pregnants. But further studies are required to clarify a cut-off value for hs-CRP to predict the severity of preeclampsia and find a relationship with postpartum cardiovascular risks.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4276
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
374948.pdf621.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons