Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4274
Title: Bodrum ve Kuşadası'ndaki beş yıldızlı otellerde kalan turistlerin rekreasyonel sorunları
Other Titles: Recreational complaints of tourists staying at five-star hotels in Bodrum and Kusadasi
Authors: Acar, Zaim Alparslan
Adiloğulları, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Rekreasyon
Turist
Beş yıldızlı otel
Recreation
Tourist
Five-star hotels
Issue Date: 8-Feb-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Adiloğulları, İ. (2007). Bodrum ve Kuşadası'ndaki beş yıldızlı otellerde kalan turistlerin rekreasyonel sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnsanların yoğun iş temposu ve stresli yaşantıdan bir an olsun uzaklaşmak için turizm faaliyetlerine katılma ihtiyacı duydukları bilinmektedir. Turizm özellikle 1900’lü yılların ortalarına kadar insanlar tarafından lüks bir faaliyet olarak görülmekteydi. Fakat teknolojik gelişme ve sosyal değişimler ile birlikte insanların hayatında birçok değişim sonunda, turizm faaliyetlerine katılma noktasında da değişimler görülmekte olup, turizm insanlar için lüks olmaktan çıkıp, zorunlu ihtiyaç olarak yerini almaya başlamıştır. Ülkemizin, stratejik konumu, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği, iklim şartları ve her mevsimin ayrı güzellikte yaşanması tartışılmaz bir durum arz ettiği bir gerçektir. Turizm faaliyetlerine bu kadar uygun olan bir ülkede turizmin gelişmesi ve daha ileri noktalara taşınması için, turizm faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan rekreasyon faaliyetlerinin de dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bir turizm cenneti olan ülkemize tatile gelen turistlerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenip, rekreasyonel beklentilerinin tespit edilip, sorunların çözülmesi bakımından bu çalışma önemlidir. Bu amaçla; Bodrum ve Kuşadası’ndaki beş yıldızlı otellerde tatil yapan turistlerin rekreasyonel sorunlarının araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma 2006 turizm yaz sezonunda Kuşadası ve Bodrum bölgesindeki otellerde kalan ve araştırmamızın kapsamını oluşturan toplam 512 turist üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan yabancı turistlerin 353 kişi (%68,9), Türk turistlerin oranı ise 159 kişi (%31,1)’ dir. Araştırmanın aracını teşkil eden 5 yıldızlı otellerde kalan yabancı ve Türk turistler ile ilgili olarak durumu tespit etmek amacıyla hazırlanan durum değerlendirme formu turistlere uygulanmıştır. Durum değerlendirme formu içindeki 53 soruda likert ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada betimsel istatistiklere yer verilmiş ve 3’lü scala kullanılmıştır. Veriler SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan yabancı ve Türk turistlerin %51’ni erkekler, %49’nu bayanlar oluşturmaktadır. Ayrıca bu araştırmada katılımcıların çoğunluğunu %46,5 ile 31–50 yaş grubu arası turistler oluşturmaktadır. Turistlerin ülkelere göre dağılımlarına baktığımızda ise çalışmaya katılanların %31,1’ni Türk turistler, Türk turistlerden sonra 14,5 ile Belçikalı turistler oluşturmaktadır. Burada %2 ile en az turistin Fransızlardan oluştuğu görülmektedir. Sonuç olarak; ülkemizdeki turizm bölgelerinde rekreasyonel faaliyetlerin uygulanmasında, daha profesyonelce ve sistematik bir biçimde düşünülerek adımlar atılırsa, turistlerin memnuniyeti artacak ve ülkemize bakış açıları daha olumlu olacaktır.
It is known that humans feel the need to participate in tourism activities in order to estrange themselves from intensive business pace and stressful daily life for a moment. Tourism was considered by humans as luxury activity especially till mid-1900. But in consequence of many changes in lives of the humans as a result of technological and social changes there also changes as to participation in tourism activities have been observed and tourism no longer is a luxury and has become to take its place as a requisite. There is no doubt on the fact that our country is a unique place in terms of its strategic position, natural beauties, cultural richness, climatic conditions and living the four seasons each has a different beauty peculiar to it. It is being considered that the recreational activities that hold an important place in tourism activities must be taken into consideration in order to promote and carry further the tourism in such a country that is pretty suitable for tourism activities. This study is important in order to determine physical and social needs of the tourists coming to our country, which is a tourism paradise, to determine their recreational expectations and resolve their problems. For this purpose, it is intended to research the recreational activities of the tourists passing their holidays at five-star hotels in Bodrum and Kuşadası. The research was carried out on 512 tourists in total who stayed at the hotels in the regions of Kuşadası and Bodrum during the summer tourism session of 2006. 353 foreign tourists (% 68,9) and 159 Turkish tourists (%31,1) participated in this study. The status evaluation form, that was prepared to determine the status regarding foreign and Turkish tourists staying at 5-star hotels comprising the means of the study, was applied to the tourists. Likert scale was used for 53 questions in the status evaluation form. However in this study, depictive statistics were used and triple scale was used. The data were analyzed using SPSS package program. The foreign and Turkish tourists participated in the study comprised of 51 % men and 49 % women. However the most of the participants in this study were comprised of the tourists between 31-50 year of age by 46.5%. When we look at the distribution of the tourists according to the countries, 31,1% of tourists were comprised of Turkish tourists and, after Turkish tourists, 14.5% of Belgian tourists. Here it is seen that the least of tourists were comprised of French tourists by 2%. As a result; at implementation of recreational activities in the tourism regions of our country, if steps are taken by thinking professionally and systematically, then the satisfaction of the tourists shall increase and their point of view on our country shall be more affirmative.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4274
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195310.pdf578.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons