Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4237
Title: Deniz taşımacılığında lojistik sisteminin performans ölçümü ve bir uygulama
Other Titles: Performance measurement of logistics system in sea transportation and an application
Authors: Çelikçapa, Feray Odman
Gönel, Gökçe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Deniz taşımacılığı
Lojistik
Balanced scorecard
Performans ölçümü
Sea transportation
Logistics
Balanced score card
Performance measurement
Issue Date: 7-Mar-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gönel, G. (2007). Deniz taşımacılığında lojistik sisteminin performans ölçümü ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Deniz taşımacılığı sistemindeki lojistik işleyiş ve kapsadığı süreçlerdeki performans düzeyi; kaliteli, verimli ve hızlı bir hizmet sunmak açısından oldukça önemlidir. Deniz taşımacılığındaki lojistik sistemdeki aksaklıklar sadece hizmet alan tarafları değil, aynı şekilde sistemin içinde bulunan armatör, hat acenteleri, lojistik servis sağlayıcılar ve benzeri unsurları da yakından etkilemektedir. Bu çalışma, deniz taşımacılığındaki genel lojistik süreçlerini ve deniz taşımacılığının ana öğelerini inceleyerek, günümüzde küresel sevkiyatların %90’ını kapsayan konteyner taşımacılığındaki performans ölçütlerine odaklanmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde, uluslararası konteyner hatlarına acentelik hizmeti sağlayan bir denizcilik şirketinde Balanced Scorecard çalışması yapılarak, dört ana boyut olan finansal boyut, müşteri boyutu, içsel işletme süreçleri boyutu, öğrenme ve gelişme boyutlarında belirlenen ana amaçlar doğrultusunda performans arttırıcı stratejilere odaklanılmıştır. Balanced Scorecard boyutları çerçevesinde şirketin içsel ve dışsal süreçlerinin mevcut durumu SWOT analizi yapılarak belirlenmiştir. SWOT analizi kapsamında müşteri ve içsel işletme süreçleri incelemelerinde müşteri ve çalışan memnuniyeti anketi düzenlenerek elde edilen veriler üzerinde faktör analizi yapılarak ana faktör grupları ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda, Balanced Scorecad oluşturulurken yapılan analiz neticesinde performans açısından önemli olan müşteri, çalışan ve iş süreçleri odaklı ölçüler ortaya konmuş ve uygulama yapılan şirkete ana amaçları olan yıllık ciro ve kârlılık artışı için uygulamaya koyabilecekleri bir strateji haritası oluşturulmuştur.
Logistic operations in sea transportation and performance levels of its processive contents are quite important to provide a good quality, fast and productive service in shipping industry. Ineffectiveness of logistic system in sea transportation is highly effect not only service demanders but also all parties in the logistic system. This study aimed to examine the common logistic processes and main elements of sea transportation and also particularly focused on performance criterions in container shipping system that handles 90% of total cargoes carried in global scale. In the application section of the study, a Balanced Scorecard has been created for a maritime company that provides agency servises to the international container lines in shipping industry. Some of performence improvement strategies has been determined for the four main perspectives of Balanced Scorecard as financial, customer, business processes, learning and growth perspectives while focusing on main objectives of the company. Current situation of inner and external processes of organization has been initially exmined by SWOT analysis and this provided essential informations for the construction steps of Balanced Scorecard. Factor analysis method has been used to analyse the data collected with customer and workforce satisfaction inquiries during SWOT analysis. Consequently, a strategic map has been created for the company in order to manage organization to reach the main objective of senior management as to increase the annual income and company profitability.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4237
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204776.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons