Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4236
Title: Kabir hayatı ve Arnavutluk'ta âhiret anlayışı
Other Titles: Life in the grave and the understanding of afterlife in Albania
Authors: Karadaş, Cağfer
Kulla, Florida
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Keywords: The belief of hereafter
Isthmus
Death
Grave interrogation
Grave torment
Spirit
Body
Albania
Ahiret inancı
Berzah
Ölüm
Kabir suali
Kabir azabı
Ruh
Beden
Ahiret
Arnavutluk
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kulla, F. (2008). Kabir hayatı ve Arnavutluk'ta âhiret anlayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bedenin ölmesinden sonra hayatın bir şekilde devam ettiği inancına insanlık tarihinin başlangıcından itibaren rastlanır ve bu inanç tüm asırlar ve tüm kültürler boyunca devam edegelir. Bu çalışmada âhirete iman kapsamında kabir hayatının varlığı incelenmiştir. Bir taraftan İslâm’da kabir hayatı inancı ortaya konulurken diğer taraftan da ölüm öncesi ve sonrasıyla ilgili birtakım yanlış inanç ve uygulamalara işaret edilmiştir. Çalışmamızda öncelikle âhiret, kabir ve berzah kavramları açıklanmış, İslâm öncesi din ve kültürlerdeki kabir hayatına dair bilgiler verilmiştir. Bu şekilde konunun tarihî ve kavramsal temeli ortaya konulmuştur. Ayrıca kabirle ilgili genel özelliklerin işaret edildiği veya zikredildiği nasslar incelenmiş, bu konudaki yaygın inanışların oluşmasında etkili olan görüşlere de yer verilmiştir. Bununla birlikte kabir suali, kabir azabı ve nimeti ile ilgili âyet ve hadisler araştırılmış, kabir hayatının keyfiyeti konusunda âlimlerin farklı görüşlerine de yer verilerek, kabirde insanın karşılaştığı iyi veya kötü durumların insanın dünyada yaptıklarının bir yansıması olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada mülakat metoduyla “Arnavutluk’ta Âhiret Anlayışı” konusu üzerine uygulanan bir araştırmaya da yer verilmiştir. Tablo şeklinde hazırladığımız cevap dağılımlarının ardından değerlendirmeler ve konuyla ilgili öneriler de kaydedilmiştir.
The belief that the life continues after the death of the body is seen since the beginning of human history and this belief continues through all ages and cultures. Systematizing this belief and the attempt to give it a mythological basis has been one of the most important functions of religion. The existence of the life in the grave in afterlife within the context of faith is examined in this study. Both the belief of the life in the grave in islam is put forvvard and also some wrong beliefs and practices related to the pre and post phases of death. The concepts of afterlife, grave and ravine are explained in our study and some information about the life in the grave in religions and cultures before islam is given. The historical and conceptual bases of this subject have been put forvvard. Moreover, the dogmas pointing or stating general features of grave have been examined and the ideas that are influential in creating these general beliefs are given. Also the verses of the Quran and the hadiths on endless questionings of afterlife, the agonies and the blessings of grave have been searched and after giving the different ideas of intellectuals on the state of the life in the grave, it is concluded that the good or the bad state a person experiences in the grave is a reflection of the person's acts in his life. An interview-research on "The Understanding of Afterlife in Albania" is given in this study. The distribution of the answers in a chart and then the evaluations and proposals on the subject are also recorded.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4236
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231181.pdf985.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons