Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4235
Title: Cemil Kavukçu'nun "Çalınamayan gün" adli öyküsünde cümleler arasi anlam ilişkileri
Other Titles: Meaning relations between sentences in the story of Cemil Kavukçu which is called "Çalınamayan gün"
Authors: Üstünova, Kerime
Keser, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Cümleden büyük birlik
Derin yapı
Gösterge
Mini mikro metin
Yüzey yapı
Major unit than sentence
Deep structure
Sign
Mini micro text
Surface structure
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keser, Ö. (2006). Cemil Kavukçu'nun "Çalınamayan gün" adli öyküsünde cümleler arasi anlam ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1950’li yıllarda yapısalcılık akımıyla birlikte artık dil göstergelerden oluşan bir sistem olarak görülmeye başlanmış ve dille ilgili yapılan çalışmalarda dil birimlerinin birbirleriyle girdikleri ilişkilere bakılır olmuştur. Böylece tüm dil birimlerinin anlamlarını bir bütün içinde kazandıkları savunulmuştur. Yine cümlenin artık eksiksiz önermeye ulaşmada yetersiz kaldığı, tam ve net yargı bildirmediği kabul edilmiştir.Bu nedenle dil çalışmalarında cümlelerin tek başına değil de diğer cümlelerle beraber incelenmesi uygun görülmüştür. Ayrıca tüm dil birimlerinin gösteren ve gösterilen yanlarının olduğu ve iletişimin dil birimlerinin gösterilen yanlarıyla kurulduğu kabul edilmiştir. Dil birimlerinin, gösteren yanı sese, yazıya dökülmüş biçimsel, somut; gösterilen yanı ise anlamla ilgili soyut yanıdır. Bu çalışmanın amacı da iletişimin dil birimlerinin anlamsal yanlarıyla kurulduğunu kanıtlamaktır. Bu amaçla Cemil KAVUKÇU’nun Çalınamayan Gün adlı öyküsü seçilmiş ve öyküdeki tüm cümleler arasındaki anlamsal ilişkiler bulunmuştur. Böylece aralarında kişi, zaman, mekan ortaklığı; sebep-sonuç ilişkisi vb. olan cümlelerin bir bütün oluşturduğu görüllmüş ve bu bütüne de CBB denmiştir. Sonuç olarak bütünün (CBB) oluşmasında tek başına cümleler arasındaki anlamsal ilişkilerin yeterli olduğu ve cümleler arasındaki anlam ilişkilerinin bittiği yerde hemen CBB’nin kapandığı, ardından farklı bir CBB’nin açıldığı görüldü. Bu sonuç diğer dil birimleri için genellenirse anlamın bittiği yerde, dil biriminin de görevinin bittiği söylenebilir.
In 1950’s, language has been accepted as a system which is formed by signs with structuralism from now on and in language researches, the relations between language units have been considered. Thus; that all language units have completely gained their meanings has been defended. Moreover it is accepted that the sentence isn’t sufficient anymore to reach the complete proposition, and it doesn’t tell a complete and clear lawsuit (conviction). For this reason, it had been favorable to examine with other sentences instead of examining them alone. Moreover, ıt has been accepted that signifier and signified sides of all language units have been existed and communication has been constructed with signified sides of language units. Language units’signifier side is sound, written type, formal and concrete; signified side is abstract side concerned with meaning. The aim of this research is to prove that communication is constructed with the meaning sides of language units. By this aim, “Çalınamayan Gün” of Cemil KAVUKÇU has been chosen and meaning relations between all sentences in the story have been found. Thus; the sentences which have got a personal, periodic and residence parthership, and a relation between the reason and the result form an integrity. The name of this integrity is CBB. Finally, it has been seen that only meaning relations between sentences is enough to become whole and when meaning relations between sentences become end, immediately CBB (major unit than sentence) has closed, then different major unit than sentence (CBB) has opened. It can be said that in this result, if it is generalized for other language units, if the meaning ends, the duty of language unit ends.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4235
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
229067.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons