Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4223
Title: Arıtılmış atıksuların tarımsal sulama kriterleri açısından değerlendirilmesi
Other Titles: The assessment of treated wastewater for agricultural irrigation
Authors: Karaer, Feza
Yılmaz, Didem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtılmış atıksu
Tarımsal sulama
Çözünmüş maddeler
Yeniden kullanım
Treated wastewater
Agricultural irrigation
Soluble material
Reuse
Issue Date: 2005
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, D. (2005). Arıtılmış atıksuların tarımsal sulama kriterleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Birçok iklim kuşağında doğal yağışların zaman ve mekanda düzensiz dağılımı, bitkisel üretimde sulama yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışma, arıtılmış atıksuların yeniden kullanım alternatiflerinin araştırılması ve tarımsal sulama açısından incelenmesi amacıyla yürütülmüştür.Bu amaca yönelik olarak, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Su Üretim Tesisi’nin giriş, biyolojik çıkış ve kimyasal çıkış olmak üzere üç farklı kademesinden alınan atıksu örneklerinde değişebilir sodyum oranı, sodyum adsorbsiyon oranı, sodyum karbonat kalıntısı, bor, çinko, nikel, fekal koliform, askıda katı madde, pH, iletkenlik, toplam tuz konsantrasyonu, klorür, civa, arsenik, kurşun, krom, amonyum, sülfat, demir, bakır, sıcaklık, BOI5 değerleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, arıtılmış atıksuyun tarımsal sulama amaçlı kullanılmasının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde yer alan belirli sulama suyu kalite kriterleri ve FAO Standartları uyarınca uygun olduğu yönündedir. BTSO Su Üretim Tesisi kimyasal çıkış suyu numunesi civa ağır metali konsantrasyonu dışında tarımsal sulama kriterlerini sağlamaktadır. Yine bu kapsamda, Nilüfer Çayı ile sulanan ve BTSO Su Üretim Tesisi kimyasal çıkış suyu ile sulanan iki farklı saksı toprağı numunesi üzerinde, toprakta beklenen sodyum adsorpsiyon oranı, klorür, nitrat, fosfat, amonyum, civa ve krom analizleri yapılmış ve Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ndeki sınır değerlere uygun olup olmadığı tartışılmıştır.
In most climates, temporal and spatial irregular distribution of rainfall necessitate water deficit in soil such that it is necessary for irrigation of plant production. Nowadays, because of the deficit of water resources, it is necessary to find alternative sources. The use of the treated wastewater in irrigation is one of them. This alternative is a very common one used in arid and semi-arid parts of the world. This research was carried out to determine the reuse alternatives of treated wastewater and to examine the suitability for agricultural irrigation. Devoted to this purpose; changeable sodium percentage, sodium adsorption ratio, sodium carbonate residue, boron, zinc, nickel, fecal coliform, suspended solids, pH, electrical conductivity, total salt concentration, chloride, mercury, arsenic, lead, chromium, sulphate, ıron, copper, temperature, BOD5 have been determined in wastewater taken from three different treatment stages of the BTSO’s Water Production Plant. The result of the research has showed that the reuse of the treated wastewater for the purpose of agricultural irrigation is suitable for definite parameters according to the standards of FAO and Turkish Water Pollution Control Regulation Technical Guidelines. Sodium adsorption ratio, chloride, nitrate, phosphate, ammonium, mercury, chromium parameters had also been determined in two different soil samples. One of the soil sample was irrigated by treated wastewater and the other one was irrigated by untreated wastewater. The results have been discussed for the suitability of water for irrigation according to the Turkish standards in Soil Pollution Control Regulation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4223
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198551.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons