Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4215
Title: Sağım ömürlerinin kauçuk tip memelik lastiklerinin fiziksel özelliklerine etkisi
Other Titles: The effect of milking age on physical properties of rubber type teatcup liners
Authors: Ünal, Halil
Fidan, Pelin
ludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Süt sağım makinası
Memelik lastiği
Sağım ömrü
Boyut özellikleri
Sertlik
Pürüzlülük
Sağım performansı
Somatik hücre sayısı
Yağ oranı
Milking machine
Teatcup liner
Milking age
Dimensional properties
Hardness
Surface roughness
Somatic cell number
Fat rate
Machine
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fidan, P. (2017). Sağım ömürlerinin kauçuk tip memelik lastiklerinin fiziksel özelliklerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada gerçek sağım koşulları altında kullanılan memelik lastiklerinin farklı sağım ömürlerinde fiziksel özellikleri, sağım performansı ve bazı süt analiz değerlerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada aynı fiziksel özelliğe sahip üç farklı marka uzun tip kauçuk memelik lastikleri kullanılmıştır. Memelik lastikleri özel bir süt sığırcılığı işletmesinde 600, 1200 ve 1800 sağım ömürlerinde (2, 4 ve 6 ay) denemeye alınmıştır. Denemenin yapıldığı işletmede günde iki kez sağımı yapılan ortalama 40 Holstein Freisian cinsi inek ve 2x4 balıkkılçığı sağım ünitesi bulunmaktadır. Araştırması yapılan memelik lastiklerinin her bir sağım ömrüne göre fiziksel özellikleri (uzunluk, çap, sertlik, pürüzlülük ve ağırlık ölçümleri) belirlenmiştir. Ayrıca süt analizleri (toplam canlı bakteri sayısı, somatik hücre sayısı ve yağ oranı) ve memelik lastiklerinin kullanımına bağlı sağım performansları (ortalama süt verimi, sağım süresi ve sağım debisi) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda memelik lastikleri içerisinde toplam uzunluk değişim oranı %4,38 ile en fazla ‘A’ marka üründe, en az değişim ise %2,94 ile ‘C’ marka üründe belirlenmiştir. Toplam uzunluk değişimine etkili en önemli unsur ‘4’ nolu ölçüm noktasıdır. Burada da en fazla değişim %8,55 ile ‘A’ marka memelik lastiğinde, en az değişim ise %4,61 ile ‘C’ markasında bulunmuştur. Memelik lasiklerinin çap bölgeleri incelendiğinde, 7A ve 7B çap bölgelerinde ‘C’ ve ‘A’ markaları, 8A ve 8B’deki çap bölgelerinde ise ‘A’ marka ürün en az değişim göstermiştir. Pürüzlülük ve sertlik analizlerinde en az değişim oranları sırasıyla %3,28 ve %29,3 (Ra) ile ‘B’ marka memelik lastiğinde bulunmuştur. Deney süresince toplam ağırlık artışı en az değişen memelik lastiği ‘C’ markasında (%2,82) tespit edilmiştir. Araştırma başlangıcından 1200 sağım ömrü sonuna kadar olan süt verimleri incelendiğinde, hayvanların süt verimlerinde düşme, 1800 sağım ömründe ise artış gözlenmiştir. Memelik lastiklerinin sağım ömürlerine bağlı olarak sütte oluşan toplam canlı bakteri sayısı, somatik hücre sayısı ve yağ oranını etkilemediği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda memelik lastikleri fiziksel analizleri incelendiğinde ‘B’ marka memelik lastiğinin en iyi performansı sağladığı bulunmuştur.
In this study, physical qualities which were used in liners different milking existences under real milking conditions, milking performance and stating the influence of some milk analysis rates were aimed. In the research, long kind rubber liners which have some physical quality, 3 different brands were used. Liners were attached to research in 600, 1200 and 1800 milking existences (2, 4 and 6 months) in a special milking cattle raising business. In the business, where the test was done, there were approximately 40 Holstein genus cow which were milked two times a day and 2*4 herringbone milking unit. The physical properties of the liners of each investigated ones according to their milking life (length, diameter, hardness, roughness and weight measurements) were analyzed. Besides milk analyses (total number of live bacteria, number of somatic cells and fat ratio) and milking performance dependent on the use of liner milk tires (average milk yield, milking time and milking) and their effects were examined. At the end of the study, the total length change rate among the treads were determined as "A" brand with 4,38% and "C" brand with the least change with 2,94%. The most important factor affecting total length change was '4' measurement point. Here, the highest change was found in the 'A' trademark with 8,55%, and the lowest change was found in 'C' with 4,61%. When the diameter regions of the liner were examined, the 'C' and 'A' marks were observed in diameter regions 7A and 7B and the least change was observed in 'A' marks in diameter regions 8A and 8B. In the roughness and hardness analyzes, the minimum rate of change was found to be 3, 28% and 29, 3% (Ra), respectively. During the test, the total weight of the tire was changed to "C" (2,82%).When the milk yields from the beginning of the research to the end of the 1200 milking life were examined, the milk yields of the animals decreased and 1800 milking lives increased. It has been determined that the total number of live bacteria, the number of somatic cells and the fat ratio cannot be affected by the milking life of the milk tires. As a result of the research, it can be said that the 'B' brand liner provides the best performance when the physical analysis of the liners are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4215
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497161.pdf4.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons