Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4210
Title: Din eğitimi açısından İsra Suresi
Other Titles: Surat al-İsra i̇n terms of religions education
Authors: Şanver, Mehmet
Aydin, Kerim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim
Din eğitimi
İsra Suresi
Metod
Kişilik
Education
Religious education
Isra Surah
Ethod
Personality
Issue Date: 26-Aug-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydin, K. (2014). Din eğitimi açısından İsra Suresi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde Müslümanların tâbi olduğu Kur'an, gelecekte de ilke, metod ve düsturlarıyla, yani aynı ilahi prensipleriyle geçerliliğini koruyacaktır. İnsanlık var olduğu sürece mü'minler ve hatta bütün insanlık, nesillerin eğitimi için her zaman Kur'an'dan faydalanacaktır. Kur'an, bu nedenle bir rehber ve aynı zamanda bir eğitim kitabıdır. Din eğitimi bilim dalı yeni bir alan olmasından dolayı yapılan çalışmalar henüz yeterli görülmemektedir. Özellikle Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in yaşantısı üzerine eğitim yönüyle yapılacak birçok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İsra Suresi'nin inceleneceği bu çalışmada, hem belirli ayetlere hem de surenin bütününe eğitim penceresinden bakılacaktır. Ayetlerdeki hitap özelliklerinde görülen eğitsel yöntem, ilke ve özellikler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Ayrıca surede yer alan ayetlerden, insanın karakteristik yapısını yansıtan özelliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma iki bölüm halinde ele alınmaktadır. İlk bölümünde surede incelecek olan metod ve ilkelerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak kavramlar açıklanmakta, daha sonra sure hakkında genel bilgi verilmektedir. İkinci bölümde ise surede yer alan metod ve ilkeler açıklanmakta, ayetlerin eğitsel açıdan incelenmesiyle ortaya çıkan metod ve ilkeler ortaya konulmaktadır. Ayrıca bu incelemeyle elde edilen kişilik ve karakter özelliklerine de yer değinilmektedir.
Nowadays Muslims are dependent on Kur'an, which will keep vality with the same holly principles, elements, methods and rules in future, too. As long as human being exist, believers and even all humanity will always make use of Kur'an for education of generations. Therefore, Kur'an is the book of guide and at the same time education book. Because Religious Education science discipline is a very new science field, fulfilled works are not considered enough yet. A lot of aspect of educational works have been felt the need to be done on especially Kur'an-ı Kerim and Prophet Muhammed's life. The work that will be examined İsra section will research on the eye of education window both some verses of Kur'an and the whole verses. The addressing characteristics of educational method in verses, principles and features will be revealed. From the verses in section of Koran, the aim is to figure out human characteristic reflection. The work will be analyzed in two chapters. In the first chapter, concepts, which help to be comprehended methods and principles in section, will be explained and later general information will be given about section. In the second section, by explaining methods and principles in section, later methods and priciples by examining sections in eduactional side will be given. By getting features of personality and character with this work will be mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4210
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380131.pdf964.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons