Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4202
Title: Fasoncu seçimi için AHS modelinin bir tekstil işletmesine uygulanması
Other Titles: The application of AHP model for subcontractor selection at a textile company
Authors: Öztürk, Ahmet
Arıkan, Vesile Sinem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Bilim Dalı.
Keywords: Karar verme
Analitik hiyerarşi süreci
Analitik ağ süreci
Yüklenici
Fasoncu
Decision making
Analytic hierarchy process
Analytic network process
Contractor
Subcontractor
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arıkan, V. S. (2008). Fasoncu seçimi için AHS modelinin bir tekstil işletmesine uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızın amacı Yeşim Tekstil’in Nike müşterisi için en iyi fasoncu seçiminde bir model ortaya koymaktır. Bu amacı karşılamak için analitik hiyerarşi modeli kullanılmıştır. Söz konusu model çok kriterli karar vermede en yaygın kullanılan modellerden birisidir. Çalışmamız teorik ve uygulama olmak üzere iki ana kısmı içerir. İlk üç bölümde genel karar verme, çok kriterli karar verme, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci açıklanmıştır. İkinci kısım ise hazır giyim ve ev tekstil ürünleri üreten Bursa’daki Yeşim Tekstil’de analitik hiyerarşi süreci(AHS)yöntemi kullanılarak en iyi fasoncuyu seçmek için modelin uygulanmasına ilişkindir. İlk önce fasoncu seçimine ilişkin literatür taranmıştır. Araştırma sonrası Tekstil Endüstrisinde fasoncu ve yüklenici seçimi ile ilgili çalışmalar bulunamamıştır. Bu yüzden söz konusu açığı gidermek için Yeşim Firması’nın Nike müşterisinin fasoncu seçiminde AHS modeli kurulmuştur. Model Expert Choice programı ile çözülmüş ve model sonuçları kullanılarak Nike müşterisinin en iyi fasoncu sıralaması elde edilmiştir. Sonra sonuçlar fasoncu seçimleri hakkındaki yönetsel kararlar için değerlendirilmiş ve duyarlılık analizi ile bazı ana kriterler değiştirilerek onun alternatif fasoncu seçimindeki etkileri görülmüştür
The aim of our study is forward to a model for the best subcontractors’ selection at Yeşim Textiles’ Nike customer. Fort his reason analytic hierarchy model is used to meet this aim. This model is one of the widely used model for multi criteria decision making. Our study involves to two main section as theoretic and practice. In the first three sections have been explained general decision making, multi criteria decision making, analytic hierarchy process and analytic network process. The second section is related to application of the model to select the best subcontractor by using AHP method inYeşim Textile which is produced ready-made clothing and home textile products in Bursa. First of all we investigated to related for subcontractors’selection in literature. After the investigation it couldn’t be found about the subcontractor and contractor selections’studies in Textile İndustry.So AHP model is constructed to meet this gap for the selection of Yeşim Firms’ Nike customers’subcontractors. The model is solved with the Expert Choice program and it is obtained the best subcontractor sequences for Nike customer by using the results of model solution. Then it is evaluated the results for manageral decision making about subcontractor selections and by changing some main criteria to see its impacts at alternative subcontractor selections with sensitivity analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4202
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220999.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons