Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4196
Title: Finansal piyasalarda volatilite: İMKB örneği
Other Titles: Volatility in financial markets: İMKB case
Authors: Ertaş, Sacit
Akar, Cüneyt
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Volatility
Asymmetric volatility
Crises
Calendar effects
GARCH
ARMA-EGARCH
CHARMA
TAR-GARCH
Volatilite
Asimetrik volatilite
Krizler
Takvim etkileri
Issue Date: Dec-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akar, C. (2006). Finansal piyasalarda volatilite: İMKB örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada finansal zaman serilerinin modelleme yöntemleri incelenerek, iktisadi krizlerin, yaz mevsiminin, ocak ayının ve haftanın günlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerek endekslerin gerekse bireysel hisse senetlerinin getirisini ve volatilitesini nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Ayrıca çalışmada asimetrinin ve geçmi sapmaların etkile imlerinin volatiliteye etkisi de incelenmiştir. Veri olarak İstanbul Menkul KIymetler Borsas n n ( MKB), 02 Ocak 1990 29 Aral k 2004 tarihleri aras ndaki günlük endeks ve bireysel hisse senetleri kullanılmıştır. okların asimetrik etkilerini dikkate alabilek için ARMA-EGARCH, TAR-GARCH modelleri, geçmi sapmalarIn etkilerini araştırmak için de CHARMA modeli yöntem olarak kullanılmıştır. Analizde 1994, Rusya ve 2001 iktisadi krizlerinin ve takvimsel faktörlerin etkileri uygun kukla değişkenler kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonuçlar volatilitenin kriz dönemlerinde ve ocak ayında daha yüksek, yaz aylarında ise daha düşük oldu unu göstermektedir. MKB de negatif oklar n pozitif oklara göre daha fazla volatiliteye neden oldu u saptanmıştır. Ayrıca sonuçlar MKB de hisse senedi getiri volatilitesinin sapmaların birinci ve ikinci gecikmeleri arasındaki etkileşime bağlı olduğunu göstermektedir ve gelişmekte olan finansal piyasalarda volatilite modellemesi için CHARMA alternatifini sunmaktadır.
The purpose of this study is to investigate the modelling procedures of financialtime series and the factors that affect stock returns and return volatility(such aseconomic crises, calendar effects) by using daily data of Istanbul Stock Exchange(ISE)from January 02, 1990 through December 29, 2004 Dummy variables representingeconomic crises are included into the models. In addition, summer effect, the day of theweek effect and the January effect on stock returns and volatility are examined.Asymmetric volatility and the effects of interactions between past deviations on volatilityare also investigated. To test the asymmetric effects of shocks ARMA-EGARCH andTAR-GARCH models are used. CHARMA model is estimated to test the effect ofinteractions between past deviations. Results show that volatility is high during the crisisand in January but low during the summer. Results also provide some evidence thatnegative shocks result in more volatility than positive shocks and volatility of stockreturns in ISE depends on interactions between first two lagged deviations from averagereturn. CHARMA model proposes another alternative to model volatility in emergingfinancial markets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4196
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204500.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons