Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4193
Title: Uluslararası finansal raporlama standartları UFRS 1 örnek uygulaması ve THP arasındaki ortaya çıkabilecek sorunlar
Other Titles: International finacial reporting standards the potential problems between "IFRS 1 model application" and "THP"
Authors: Ildır, Ali
Özpınar, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
International Accounting Standards Board (IASB)
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özpınar, İ. (2006). Uluslararası finansal raporlama standartları UFRS 1 örnek uygulaması ve THP arasındaki ortaya çıkabilecek sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Muhasebe standartları, belirli işlem ve olayların mali tablolara nasıl ve ne şekilde yansıtılması gerektiğini anlatan, güvenilir açıklamalardır. Buna istinaden uluslar arası düzeyde güvenilir mali tablo hazırlamanın ve yayınlamak ancak bu standartlara uyum ile mümkündür. UMSK tarafından hazırlanıp yayınlanan standartlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartlan (UFRS) olarak adlandırılır. Avrupa Parlementosu’nun 19 Temmuz 2002 tarih ve EC 1606/2002 numaralı yönetmeliğindeki Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması başlığı altında açıklandığı üzere, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki düzenlenmiş pazarlarda hisse senetleri ya da borçlanma araçları işlem gören Avrupa Birliği’ne üye ülke kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyetlerine devam eden şirketler, 1 Ocak 2005 ya da daha sonra başlayan mali dönemlere ait konsolide mali tablolarını UFRS’ye göre hazırlayıp yayınlamak zorundadırlar. Üye ülkeler bu tür şirketlerin ayrı ayrı hazırlanmış mali tablolarında ya da halka açık olmayan/borçlanma araçları işlem görmeyen şirketlerin mali tablolarını hazırlamaları ile ilgili olarak erteleme yapmaya yetkilidirler, Yönetmelik, Avrupa Komisyonu içinde konu ile ilgili bir “destek mekanizmasının kurulmasını da düzenlemiştir. Komisyon, Avrupa Birliği’nin finansal raporlama standartlarım belirleme yetkisinin bir sivil toplum kuruluşuna verilmemesi gerektiği yönünde açıklamalar yapmış ve Avrupa Birliği muktesebatı içinde standartların belirlenmesi için destek ve gözetim mekanizmaları kurmuştur. Yönetmelik, Komisyonun 1999’da açıklamış olduğu Finansal Servisler Aksiyon Planı’nın önemli bir parçasıdır. Aksiyon Planı, Avrupa Birliği bünyesinde tüm kanuni düzenlemeleri ve uygulamaları yaparak verimli ve iyi işleyen bir sermaye piyasası oluşturmayı ana amaç olarak tammIamaktadır.Finansal raporlamanın verimli ve iyi işleyen bir sermaye piyasasının en önemli konularından biri olduğunu tanımlayan komisyon, muhasebe standartlarının yatırımcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması, küresel gelişmelere uygun olması ve uluslararası düzeyde kabuledilir olması gerekliliklerini belirlemiş ve bu gereklilikleri karşılayan iki standart setinden (USGAAP ve UFRS) UFRS’yi tercih etmiştir.
Accounting Standard» are dependable explanations and clarifications about how specific transactions and facts (events) should be pictured on the financial tables. Therefore, preparing and publishing of dependable financial tables is only possible by working with these standards accordingly. The standarda, which are prepared and published by UMSK, are known as INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS). As ît has been declared previously in EC 1606/2002 referenced regulations with the heading of “the Application of INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS in 19th July 2002; companies; which are established and operated according to the EU member countries’ regulations and whose share stocks and other debt (borrowing) Instruments are operated under the EU regulated markete; must prepare and publish their Consolidated financial tables, vvhich begins in İst of January 2002 or later, according to the IFRS. Member countries are authorized to make delays (postponements) both for the specifically prepared tables and for preparing the financial tables of the companies whose Instruments are not publicized or not processed. Regulations also construct rules about “support mechanism” eoncerning this issue, in the European Commission. The Commission made some declarations about the necessity of not giving the mission of constructing financial reporting standards to some civilian society foundations and it constituted a support and supervision mechanism to specify standards according to the EU system. This regulation is a very important actor in the” Financial Services Action Plan” of Commission’s 1999 declaration. The Action Plan describes the most important target as composing an efficient and well-operated stock market by making ali the necessary legal arrangements and implementations. The commission, defining the financial reporting as the most important element of an efficient and well-operated stock market, addressed the necessity and importance of the financial standards in terms of meeting the requiremente of the investors, being adaptable to the global changes and being acceptable in the International arena. Among the two qualified Standard sete (USGAAP and IFRS), the commission has selected “IFRS”
URI: http://hdl.handle.net/11452/4193
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204438.pdf17.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons