Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4185
Title: İlköğretim Fen Bilgisi dersindeki maddenin iç yapısına yolculuk ünitesinin yeniden düzenlenmesi ve öğretim tasarımı
Other Titles: Instructional design of a travel to inner structure of matter units' at science course in primary education
Authors: Özkan, Muhlis
Özdilek, Zehra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Öğretim tasarımı
Madde
İlköğretim
Fen bilgisi
Kimya
Instructional design
Matter
Primary education
Science course
Chemistry
Issue Date: 24-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdilek, Z. (2006). İlköğretim Fen Bilgisi dersindeki maddenin iç yapısına yolculuk ünitesinin yeniden düzenlenmesi ve öğretim tasarımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, İlköğretim 7. sınıf Fen Bilgisindeki Maddenin İç Yapısına Yolculuk ünitesine yönelik olarak hazırlanan öğretim tasarımı ile aynı ünitenin 2000 Fen Bilgisi Öğretim Programı uygulanması arasında öğrencilerin ünite kazanımlarını elde etme düzeyleri, üniteye yönelik olan tutumları ve kazanımların kalıcılık düzeyleri arasında fark olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, 2004–2005 eğitim-öğretim döneminde tarama ve ön test-son test kontrol guruplu deneme modeli birlikte kullanılmıştır. Mevcut programda bulunan ünite ile ilgili Yöntem-Araç ve Değerlendirme anketi 130 Fen Bilgisi öğretmenine uygulanarak öğretmenlerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu doğrultuda Öğrenci Kitabı, Öğrenci Çalışma Soruları ve Öğretmen Rehberinden oluşan öğretim tasarımı hazırlanmıştır. Konunun deney guruplarına öğretiminde; Çoklu Zeka Kuramı, Yapılandırmacı Yaklaşım, Benzetim Yöntemi, Bilimsel Süreç Becerileri ve Kavram Haritaları kullanılmıştır. Bir deney ve bir kontrol gurubuna araştırmacı, bir kontrol gurubuna okulun Fen Bilgisi öğretmeni, bir deney gurubuna ise okulun diğer Fen Bilgisi öğretmeni tarafından öğretim gerçekleştirilmiştir. Çalışma başında deney ve kontrol gurubunda bulunan öğrencilere Seviye Belirleme, Fen Bilgisi Tutum Ölçeği ve Çoklu Zeka Alanlarını Belirleme Anketi; çalışma sonunda ise Kazanımları Belirleme Anketi, Ünite Tutum Ölçeği ve Kazanımları Belirleme Kalıcılık Düzeyi Anketi uygulanmıştır. Veriler, SPSS 11.00 paket programı ile 0,05 anlamlılık düzeyinde Tek Yönlü Varyans Analizi ve Scheffe Testi uygulanarak değerlendirilmiştir. Çalışma başında, uygulanan anketlerde deney ve kontrol guruplarında bulunan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Çalışma sonunda; deney gurubunda bulunan öğrencilerin, üniteye yönelik olan tutumlarının kontrol guruplarından birinde daha yüksek olduğu halde diğerinde anlamlı bir fark olmadığı, kazanımları elde etme ve kalıcılık düzeylerinin ise her iki kontrol gurubuna göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada Öğrenci Kitabı, Öğrenci Çalışma Soruları ve Öğretmen Rehberinden oluşan ünite tasarımının, hedeflere ulaşmada ve öğrenilenlerin kalıcılığında gerek öğrenci ve gerekse öğretmenler bakımından daha önce uygulanmakta olan programa göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.
In the present study, the level of the students’ unit achievement between the instructional design for Primary School 7th grade Science Course and the application of 2000 Science Curriculum of the same unit, and whether there was a difference between their attitudes towards the unit and the retention levels of the achievement were determined. In the study, A survey and a pre-test and post-test with control group experimental design were used together in 2004-2005 school year. Method-Materials and Evaluation questionnaire related with the unit in current curriculum was administered to 130 Science teachers in order to get their views and suggestions. Thus, Student Book, Student Practice Questions and Unit design comprised by Teacher Guide were prepared. In teaching the subject to the experiment groups; Multiple Intelligence Theory, Constructivist Approach, Analogies, Science Process Skills and Concept Maps were used. Teaching was provided by a researcher to the experiment group and the first control group, by the Science teacher of the school to another control group, and by the other Science teacher of the school to another experiment group. At the beginning of the study, proficiency level test, Science Attitude Scale and Multiple Intelligence Fields Determination Scale and at the end of the study Achievement Determination Questionnaire, Unit Attitude Scale and Achievement Determination Retention Level Questionnaire were applied to the students in the experiment and control groups. The data were analyzed by using One-Way Analysis of Variance and Scheffe Test with SPSS 11.00 program at 0,05 significant level. Considering the questionnaires administered at the beginning of the study, it was found out that there was no statistically significant difference between the students of the experiment and control groups. At the end of the study, it was seen that while the attitudes of the students towards the unit in the experiment group were higher than the attitudes of the students in one of the control groups there was no significant difference for another control group, but their levels of achievement and retention were higher than both control groups. In the study, It was revealed that Student Book, Student Practice Questions and Unit design comprised by Teacher Guide were more successful not only for students but also for teachers than the previous program in reaching the objectives and retention of the subjects learnt.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4185
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204397.pdf12.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons