Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4181
Title: JAK2V617F mutasyonu pozitif miyeloproliferatif hastalıklarda GSTM1, GSTT1, GSTP1 gen polimorfizmlerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of GSTM1, GSTT1, GSTP1 gene polymorphisms in JAK2V617F mutation positive chronic myeloproliferative disorders
Authors: Yakut, Tahsin
Topak, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Miyeloproliferatif hastalık
Glutatyon-S-Transferaz
GSTM1
GSTT1
GSTP1
Myeloproliferative disease
Glutathione-S-Transferase
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topak, A. (2015). JAK2V617F mutasyonu pozitif miyeloproliferatif hastalıklarda GSTM1, GSTT1, GSTP1 gen polimorfizmlerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bazı kanser türlerine yatkınlık ile Faz II detoksifikasyon reaksiyonlarında yer alan Glutatyon-S-Transferaz (GST) enzimi genlerinin polimorfizmleri arasında ilişki gösterilmiştir. Bu çalışmada, Miyeloproliferatif hastalıklar ile GSTT1, GSTM1 ve GSTP1 (Ile105Val) gen polimorfizmi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Çalışmamıza, 57 Polisitemia Vera (PV), 61 Esansiyel Trombositoz (ET) tanılı hasta ve herhangi bir kanser öyküsü olmayan 108 kontrol dahil edildi. Hasta grubu ve kontrol grubunun arşiv DNA materyallerine bu hastalıkların gelişimi ile ilişkili olabilecek GSTP1 (Ile105Val) gen polimorfizmi için polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism=PCR-RFLP) yöntemi uygulandı. GSTT1 ve GSTM1 gen polimorfizmlerini belirlemede Multiplex PCR kullanıldı. İstatistiksel analizde p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Çalışmamızda JAK2V617F mutasyonu pozitif miyeloproliferatif hastalık ile GSTT1 delesyon polimorfizmi ve GSTP1 (Ile105Val) gen polimorfizmleri arasında ilişki saptanmazken, GSTM1 delesyon polimorfizmi hasta grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı. Miyeloproliferatif hasta grubunda vasküler olay geçirme oranının kronik hastalık birlikteliği ile arttığını tespit ettik. Bulgularımız JAK2V617F mutasyonu pozitif miyeloproliferatif hastalık ile GSTM1 delesyon polimorfizimi arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Gelecekte daha fazla olgu ile yapılan çalışmalar miyeloproliferatif hastalık ve GST gen polimorfizmleri ilişkisinin desteklenmesine yardımcı olacaktır.
There is an established relationship between predisposition to several cancer types and polymorphisms of genes of Glutathione-S-Transferase (GST) enzyme that takes part in phase II detoxification reactions. The aim of this study is to investigate the relationship between GSTT1, GSTM1, and GSTP1 (Ile105Val) gene polymorphisms and myeloproliferative diseases. In this study, 57 patients with polycythemia vera (PV), 61 patients with essential thrombocytosis (ET), and 108 control subjects without history of cancer were enrolled. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was applied to archived DNA materials of patient and control groups in order to detect the GSTP1 (Ile105Val) gene polymorphism. Multiplex PCR was performed to research polymorphisms of GSTT1 and GSTM1 genes. p<0.05 was considered statistically significant. We did not find a relationship between JAK2V617F mutant myeloproliferative disease and GSTT1 deletion polymorphism and GSTP1 (Ile105Val) gene polymorphisms. However, GSTM1 deletion polymorphism was significantly higher in the patient group. We detected that the rate to have a vascular incidence increased with coexistence of chronic diseases in myeloproliferative patients' group. Our results suggest that there is a relationship between JAK2V617F mutant myeloproliferative disease and GSTM 1 deletion polymorphism. Further studies with larger patient groups are required in order to substantiate the relationship between GST gene polymorphisms and myeloproliferative diseases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4181
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389733.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons