Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4172
Title: Disiyanovinil grubu içeren 2-fenilpiridin tabanlı ligandların sentezi ve optoelektronik teknolojilerinde kullanılacak fosforesans heteroleptik iridyum(III) komplekslerine dönüştürülmesi
Other Titles: Synthesis of dicyanovinyl containing 2-phenylpyridine ligands and their conversion into the phosphorescent heteroleptic iridium(III) complexes which will be used in optoelectronic technologies
Authors: Tavaslı, Mustafa
Altınölçek, Nuray
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Siklometallenme ligandları
Heteroleptik iridyum(III) kompleksleri
Knoevenagel reaksiyonu
Soğurma spektrumu
Cyclometalating ligands
Heteroleptic iridium(III) complexes
Knoevenagel reaction
Absorption spectrum
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altınölçek, N. (2014). Disiyanovinil grubu içeren 2-fenilpiridin tabanlı ligandların sentezi ve optoelektronik teknolojilerinde kullanılacak fosforesans heteroleptik iridyum(III) komplekslerine dönüştürülmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tez kapsamında üç farklı ligand (9, 3 ve L1) ve üç farklı heteroleptik iridyum(III) kompleksi (11, 7 ve K1) sentezlendi ve saflaştırıldı. İlk defa sentezlenen K1 kompleksi (4-formilfenil)boronik asitten (1) yola çıkılarak 4 adımda sentezlendi ve 1H NMR, 13C NMR, FT-IR, Elementel Analiz ile tam karakterize edildi. Daha önce sentezlenen ligand (9, 3 ve L1) ve kompleksler (11 ve 7) sadece 1H NMR ve FT-IR ile karakterize edildi ve sonuçların literatür ile uyumlu olduğu görüldü. Tez kapsamında sentezlenip, karakterize edilen ligandlar (9, 3 ve L1) ve komplekslerin (11, 7 ve K1) UV-Vis spektrofotometresi ile fotofiziksel özellikleri incelendi. Ligandlar (9, 3 ve L1) sırasıyla λabsmax: 250, 295 ve 345 nm'de ligand merkezli (LC) soğurma bandları vermiştir. L1'in ligand merkezli geçişlerden (LC) kaynaklı soğurma bandının ana ligand 9'a göre 95 nm kırmızıya kaydığı, molar soğurma katsayısının yaklaşık iki buçuk kat arttığı gözlemlendi. Kompleksler (11, 7 ve K1) sırasıyla λabsmax: 260, 285, 355 nm'de ligand merkezli (LC) soğurma bandları, sırasıyla 310, 335 ve 400 nm üzerinde ise metal-ligant merkezli (1MLCT, 3MLCT) geişlerden kaynaklı soğurma bandları vermişlerdir. K1'in ana ligand içeren kompleks 11'e göre geniş bir MLCT bandı verdiği, yaklaşık 100 nm kırmızıya kaydığı ve yapısında bulunan güçlü elektron çekici disiyanovinil grubunun molar soğurma katsayısına çok az etkisinin olduğu görüldü.
In this thesis, three different ligands (9, 3 ve L1) and heteroleptic iridium(III) complexes (11, 7 ve K1) were synthesised and purified. Complex K1 was synthesised for the first time starting from 4-formylphenylboronic acid in 4-steps and chracterised by 1H NMR, 13C NMR, FT-IR and elemental analysis. Previously synthesised ligands (9, 3 ve L1) and complexes (11 ve 7) were chracterised only by 1H NMR and FT-IR and the results were compatible with the reported literature. Photophysical properties of ligands (9, 3 ve L1) and complexes (11, 7 ve K1) were investigated by UV-Vis spectroscopy. Ligands (L1, 3 ve 9) indicated ligand centered (LC) absorption at the λabsmax: 250, 295 and 345 nm respectively. LC absorption band of L1 was red shifted by 95 nm and also molar absorption coefficiency was increased 2.5 times compared to the ligand 9. Complexes (11, 7 ve K1) not only indicated LC absorption band λabsmax: 260, 285, 355 nm respectively but also metal-to-ligand charge transfer (1MLCT, 3MLCT) absorptions above 310, 335 and 400 nm, respectively. Complex K1, when compared to complex 11, gave broad MLCT band with approximately 100 nm red shift. Dicyanovinyl group present in K1 however influenced molar absoption coefficient of MLCT bands only slightly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4172
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382267.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons