Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4162
Title: Kuzularda farklı besleme uygulamalarının ghrelin ve büyüme hormonu üzerine etkileri ve bu hormonlarla besi performansı arasındaki ilişkiler
Other Titles: The effects of feeding frequency on ghrelin and growth hormone secretions and the relationships between these hormones and feeding performance in lambs
Authors: Tanrıverdi, Meltem
Udum, C. Duygu
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Ghrelin
GH
Kuzu
Farklı yemleme
Besi performansı
Lambs
Feeding frequency
Feeding performance
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Udum, C. D. (2012). Kuzularda farklı besleme uygulamalarının ghrelin ve büyüme hormonu üzerine etkileri ve bu hormonlarla besi performansı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İvesi erkek kuzularda plazma ghrelin, büyüme hormonu ve serum toplam protein düzeyleri ile canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılan çalışma 2 aylık yaşta ve 26 kg ağırlıkta 15 adet kuzuda gerçekleştirildi. Her grupta 5 adet kuzu olacak şekilde 3 deneme grubu oluşturuldu. 1. grup ad libitum, 2. grup günde tek öğün (9:00), 3.grup ise günde çift öğün (9:00 ve 16:00) yemlendi. Çalışma başlangıcında ve 15, 30 ve 45. günlerde kan örnekleri toplandı. Ghrelin ve GH ölçümleri için yemlemelerden 30 dakika önce ve 1 saat sonra (8:30, 10:00, 15:30 ve 17:00) olmak üzere gün içinde toplam 4 kez kan alındı. Ghrelin düzeyleri RIA ile, GH düzeyleri ELISA ile, toplam protein konsantrasyonları spektrofotometrik yöntemle ölçüldü.Plazma ghrelin düzeyleri genel olarak 3.38-9.77 pg/ml arasında bulundu. Besi süresince gruplar arasında istatistiki öneme sahip bir farklılık saptanmadı. Grup içi incelemede, besi başı ve 30.gün değerleri arasında ad libitum ve çift öğün yemlenen kuzularda p<0.01, tek öğün yemlenenlerde p<0.001 düzeyinde önemli farklılık tespit edildi. Tek öğün yemlenenlerde 30. gün ile 15. ve 45. gün değerleri arasında da istatistiki önem saptandı (p<0.01). Tüm yemleme gruplarında ve tüm periyotlarda gün içi ghrelin düzeylerinde gruplar arası ve grup içi istatistiki öneme sahip farklılık belirlenmedi. Çift öğün yemleme grubunun 45. gündeki gün ortalamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05).Plazma GH düzeyleri genel olarak 3.98-8.33 ng/ml, toplam protein konsantrasyonları 4.67-7.58 g/dl arasında belirlendi. Tüm gruplarda ve periyotlarda GH ve toplam protein düzeylerinde önemli bir fark gözlenmedi.Besi süresi genelinde tek öğün yemlenen kuzuların canlı ağırlık kazançları ve yemden yararlanmalarının diğer gruplara göre daha iyi olduğu gözlendi. Tek öğün yemlenenlerde canlı ağırlık kazancı ad libitum grubuna göre p<0.01 düzeyinde daha fazlaydı, yemden yararlanma yönünden ise tek öğün ve çift öğün yemlenen kuzular arasında 30.gün-45.gün periyodunda p<0.05 düzeyinde önemli farklılık belirlendi.Çalışmada besi performansının tek öğün yemlenen kuzularda, çift öğün ve ad libitum yemlenenlere göre daha iyi olarak gözlenmesi ghrelin düzeylerinin yemleme sıklığı ile düzenlenerek gıda alımı ve yemden yararlanmayı artırabileceğini düşündürmüştür.
The study was performed to determine the association of live weight gains and feed conversion ratios with ghrelin, GH, and serum total protein levels in Awassi male lambs. The fifteen lambs with approximately body weight of 26 kg and 2 months of age were used. The lambs were assigned to each of the following three dietary treatment groups, each consisting of five lambs: First group was fed ad libitum; second group was fed once a day (09:00), and third group was fed twice a day (09:00 and 16:00). Blood samples were collected at the beginning of the study and then at 15 days intervals (15, 30, and 45th days). To determine ghrelin and GH levels, blood was collected for four times: 30 minutes before feeding and 1 hour after feeding. Ghrelin, GH, and total protein levels were determined by RIA, ELISA, and spectrophotometry, respectively.Ghrelin levels were between 3.38 and 9.77 pg/ml. No statistically significant difference was determined among groups throughout feeding period. However, within groups, a significant difference was obtained between the beginning of study and 30th day values in all groups (p<0.01 for ad libitum and fed twice a day groups; p<0.001 for the fed once a day group). In the fed once a day group there was a significant difference between 30th and 15th, 45th day values (p<0.01). No significant difference was obtained for ghrelin levels during the day in neither among groups nor within groups. However daily average values on the 45th day in the fed twice a day group was higher than other groups (p<0.05).Plasma GH levels were between 3.98 and 8.33 ng/ml and total protein levels were between 4.67 and 7.58 g/dl. No significant difference was found in neither among groups nor feeding periods.Throughout the feeding period, live weight gains and feed conversion ratios of the fed once a day group were higher than those of the first and third groups. Live weight gain in the fed once a day group was higher than the ad libitum group (p<0.01), whereas a significant difference was observed in feed conversion ratios of the fed a once a day and fed twice a day groups on the 30 and 45th day values (p<0.05).It may be concluded that, based on the observation that the feeding performance of the fed once a day group was better than other groups, change in ghrelin levels caused by feeding frequency may lead to improvements in food intake and feed conversion ratio.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4162
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247298.pdf530.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons