Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4150
Title: Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatan geriatrik hastaların irdelenmesi
Other Titles: Epidemiological characteristics of the elderly patients who were treated to infectious diseases clinic in Uludağ University
Authors: Heper, Yasemin
Kebabcı, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Yaşlılık
Enfeksiyonlar
Atipik prezentasyon
Elderly
Infections
Atypical presentation
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kebabcı, N. (2015). Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatan geriatrik hastaların irdelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'ne yatırılan geriatrik hastaların irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Ocak 2010 - Haziran 2014 yılları arası Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde yatarak tedavi gören 65 yaş ve üstü 451 hasta alındı. Hastaların cinsiyeti, başvuru semptomları, sistemik hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar, son üç ay içerisinde hastanede yatış öyküsü, antibiyotik kullanım öyküsü, enfeksiyon odağı ve yatış anında alınan kültürleri, verilen antibiyoterapiler, yatıştaki laboratuvar değerleri, üreyen mikroorganizmalar, tedavi süreleri ve prognozu değerlendirildi. Toplam 451 hastanın 234'ü (%51,9) erkek, 217'si (%48,1) kadın olup median yaş erkeklerde; 72 (65-100), kadınlarda; 73 (65-97) idi. Üriner sistem enfeksiyonu %39,7 (179), akciğer enfeksiyonu %13,7 (62) ve selülit %11,5 (52) en sık görülen enfeksiyonlardı. En sık görülen ilk üç sistemik hastalık %57 hipertansiyon (HT), %33,5 diyabetes mellitus (DM), %23,3 maligniteler idi. Hastaların %56,5'inde yaşlılık dışında immünsupresyona neden olan ek bir durum (Kronik böbrek yetmezliği (KBY), DM, hematolojik malignite, solid organ malignitesi, kemoterapi-radyoterapi alım öyküsü, siklosporin, metotraksat, steroid veya TNF alfa blokeri gibi immünsupresif ilaç kullanımı) mevcuttu. Hastaların toplam 247'sinde bir etken (Gram pozitif, Gram negatif ve mantar dahil) üretildiği görüldü. Hastaların 153'ünde (%61,9) Gram negatif bakteri, 115'inde (%46,6) Gram pozitif bakteri, 41'inde (%16,6) mantar üremesi tespit edildi. Tedavide en sık kullanılan antibiyotikler karbapenemler (%46,8) ve seftriakson (%24,8) idi. Hastaların ortalama yatış süresi 11,2±6,6 gün olarak tespit edildi. Akibetleri bilinen 443 hastanın %92,8'i (411) şifa ile taburcu olmuş, %7,2'si (32) eksitus olmuştur. Sonuç olarak, ileri yaş ve altta yatan hastalıklar enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu yaş grubunda klinik ve laboratuvar bulguların erişkin yaş grubundaki hastalardan farklı olabileceği akılda tutulmalıdır.
In this study, we aimed to evaluate the epidemiological characteristics of patients such as age and gender, major presenting symptoms, systemic diseases and drugs, history of hospital admission in the last three months and antibiotic use, diagnosis, location, microbiyologycal and laboratory characteristics of infectious diseases, hospitalization, stay length and mortality rates in elderly population admitted to training hospital. The patients were included total of 451 patients, aged over 65 with infection, seen between January 2010 - June 2014. In the result, the most common diagnosis of patients 179 (39,7%) had urinary tract infection, 62 (13,7%) respiratory system infection, 52 (11,5%) cellulitis. The most common systemic diseases were 57% hypertension (HT), 33,5% diyabetes mellitus (DM), 23,3% malignency. Condition that causes immunosuppression (chronic renal failure, diyabetes, hematologic malignancy, solid organ malignancy, chemotherapy-radiotheraphy purchase history, use of immunosuppressive drugs such as cyclosporine, methotrexate, steroids or TNF-alpha blockers) were present in 56,5% of patients other than old age. At least one pathogens had been produced a total of 247 patients. Agent were detected 153 of patients had Gram negative bacteria, Gram pozitive bacteria 115 (46,6%) and fungi 41 (16,6%). The most commonly used antibiotics were carbapenems and ceftriaxone. Avarage length of hospitalization was 11,2±6,6 days. Patients who known the fate discharged with healing 92,8%. Mortality rate from all causes was 7,2% (32/411). İn conclusion, advanced age and underlying diseases predisposing factors for infections in the elderly. Geriatric clinical and laboratory findings may be different than the young adults so it should be kept in mind.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4150
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389731.pdf831.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons