Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHacımustafaoğlu, Mustafa-
dc.contributor.authorYeğin, Lütfiye Nilüfer-
dc.date.accessioned2019-12-24T13:18:03Z-
dc.date.available2019-12-24T13:18:03Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationYeğin, L. N. (2015). Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar, dört yıllık sürveyans çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4149-
dc.description.abstractSağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar (SBİE) hastalarda artmış morbidite, mortalite ve maliyete neden olur ve hastanede yatan hastalarda sık görülen komplikasyondur. Bu çalışma ile hastanemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YDYBÜ) ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde (ÇYBÜ) 1.Ocak.2010 - 31.Aralık.2013 tarihleri arasında saptanan SBİE'ların insidansı, tipleri, etken dağılımı, risk faktörleri, mortalite oranları ve bunların karşılıklı ilişkilerinin genel bir durum tespiti çerçevesinde retrospektif olarak değerlend irilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 4 yıl süresin de YDYBÜ'sine yatan 1108 hastanın 221'inde saptanan 315 SBİE ve ÇYBÜ'sine yatan 1884 hastanın 89'unda saptanan 139 SBİE analiz edildi. YDYBÜ'sine yatan hastalar doğum ağırlıklarına göre 4 grupta incelendi, tüm yatan hastaların ve SBİE tanısı alan hastaların demografik özellikleri değerlendirildi. Dört yıl geneli n de SBİE hızı ve SBİE dansiteleri sırasıyla YDYBÜ'sinde %28 ve 15.8/1000 hasta günü, ÇYBÜ'sinde %7.4 ve 9.2/1000 hasta günü olarak bulundu. En sık saptanan SBİE tipleri YDYBÜ'sinde ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) %24.4, klinik sepsis %19 ve menenjit %12.7, ÇYBÜ'sinde VİP %28.3, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (KİÜSE) %15.8 ve kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu (KİKAE) %12.2 olarak bulundu. Kültür üremesi olan SBİE'larda en sık izole edilen mikroorganizmalar YDYBÜ'sinde MRSE ( metisilin resistan Staphy lococcus epidermidis ) %20.9, Stenot roph omonas spp %12.2 ve MRSA ( metisilin resistan Staphylococcus aureus ) %11.3 ve ÇYBÜ'sinde Candida albicans %16.6, non - albicans candida ve Acinetobacter spp %14.4 ve ESBL ( extended spectrum beta lactamas ) (+) Klebsiella spp %10 olarak bulundu. Genel mortalite ve SBİE'larda görülen mortalite oranları sırasıyla YDYBÜ'sinde %18.5 ve %19.9, ÇYBÜ'sinde %15.1 ve %33.7 olarak bulundu. SBİE'lar ve mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirildiği multivariate analizlerde YDYBÜ'sinde düşük apgar, entübasy on, angiografi ve periton diyalizi öyküsü varlığı ve ÇYBÜ'sinde entübasyon ve kanıtlanmış bakteriyemi öyküsü varlığının anlamlı olduğu bulundu.tr_TR
dc.description.abstractHealt care associated infections (HCAI) leads to increased morbidity, mortality and cost for patients and frequent complication in hospita lized patients . The purpose of this study is to evaluate the incidence of detected HCAIs's types, dedected microorgamism distribution, risk factors and mortality rates and of their mutual relations retrospectively in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and Pediatric Intensive Care Unit (PICU) of our hospital between 1.January.2010 - 31.December.2013. During the 4 - year period, 315 HCAIs diagnosed in 221 patients of 1108 admitted in NICU and 139 HCAIs diagnosed in 89 patients of 1884 admitted in PICU were analyzed. Patients admitted to NlCU were examined in 4 groups according to birth weight, all hospitalized patients and patients diagnosed with HCAI were evaluated by demographic characteristics. Four years in general HCAI rate and density was found re spectively, 28 % and 15.8/1000 p atient days in NICU and PICU 7.4 % and 9.2/1000 patient days in PICU. The most frequently detected HCAI types was found ventilator - associated pneumonia (VAP ) 24.4 % , clinic sepsis 19 % and meningitis 12.7 % in NICU and VAP 28.3 % , catheter - associated ur inary tract infections (CAUTI) 15.8 % and catheter - associated bloodstream infection (CABSI) 12.2 % in PICU. Most frequently isolated microorganisms in HCAIs with cul ture positivity was found MRSE 20.9 % , Stenotrophomonas spp 12.2 % and MRSA 11.3 % in NICU and Candida albicans 16.6 % , non - albicans candida and Acinetobacter spp 14.4 % and ESBL(+) Klebsiella spp 10 % in PICU. Overall mortality and mortality rates seen in HCAI was found respectively 18.5 % and 19.9 % in NICU and 33.7 % and 15.1 % in PICU. The relationship between HCAI and mortality evaluated by multivariate analysis; presence of low apgar, intubation, angiography and peritoneal dialysis found statisticall significant in NICU and intubation and history of proven bacteremia found statistically significant in PICU.en_US
dc.format.extentV, 201 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSağlık bakımı ilişkili enfeksiyontr_TR
dc.subjectYenidoğan yoğun bakımtr_TR
dc.subjectÇocuk yoğun bakımtr_TR
dc.subjectSürveyanstr_TR
dc.subjectMortalitetr_TR
dc.subjectHealt care associated infectionsen_US
dc.subjectNeonatal intensive care uniten_US
dc.subjectPediatric intensive care uniten_US
dc.subjectSurvaillanceen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.titleYenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar, dört yıllık sürveyans çalışmasıtr_TR
dc.title.alternativeNeonatal intensive care unit and pediatric intensive care unit hospital infections, 4-years evaluationen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389730.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons