Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4145
Title: Sağlıklı bireylerde CK-MB, troponin I ve miyoglobin düzeylerinin biyolojik varyasyonlarının saptanması
Other Titles: Determination of biological variation of CK-MB, troponin I, myoglobin levels in healthy individuals
Authors: Özarda, Yeşim
Özmen, Sevda Ünallı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Birey içi ve bireylerarası biyolojik varyasyon
Bireysellik indeksi
Referans değişim değeri
Analitik kalite
Kardiyak belirteçler
Intra-individual and between individual biological variation
Index of individuality
Reference change value
Analytical quality
Cardiac markers
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, S. Ü. (2015). Sağlıklı bireylerde CK-MB, troponin I ve miyoglobin düzeylerinin biyolojik varyasyonlarının saptanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Klinik laboratuvarlarda elde edilen test sonuçları preanalitik, analitik ve biyolojik olmak üzere üç önemli varyasyondan etkilenmektedir. Biyolojik varyasyonun (BV) birey içi (CVI) ve bireylerarası (CVG) olmak üzere iki temel bileşeni bulunmaktadır ve test sonuçlarının doğru değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Herhangi bir testin CVI değeri ile CVG değeri arasındaki oran o testin bireysellik indeksi (BI) olarak kabul edilir. Düşük BI testin bireyselliğinin fazla olduğunu, yüksek BI değeri ise testin bireyselliğinin düşük olduğunu gösterir. Eğer testin bireyselliği yüksekse bireyselliği azaltmak için populasyona ait test sonuçlarının yaş, cins ve varsa diğer özelliklerine göre alt gruplara ayrılması gerekir. BV verileri kullanılarak ardışık ölçüm sonuçları arasındaki anlamlı farklılıkları ifade eden Referans Değişim Değeri (RDD) belirlenebilir. Akut koroner sendrom (AKS) ülkemizde de önde gelen ölüm nedenlerindendir. Biyokimyasal belirteçler, AKS hastalarının tanı ve yönetiminde önemli rol oynarlar. Erken tanıda kullanılması önerilen belirteçler troponinler (Tn), myoglobin (MYG) ve kreatin kinaz miyokart bandı (CK-MB)'dir. Bu çalışmada sabah 12-14 saat açlık sonrası troponin I, myoglobin ve CK-MB BV bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla 22-52 yaş aralığındaki 20 (10 kadın ve 10 erkek) sağlıklı gönüllüden 0., 7., 14., 21. günlerde toplam dört adet kan örneği alınmıştır. Analitik varyasyon (CVA) değerleri ile analitik kalite özellikleri (analitik hata ve analitik belirsizlik) belirlenmiştir. Her iki cinsiyet ve tüm grup için CVI, CVG, BI, RDD değerleri hesaplanmıştır. CK-MB ve MYG ölçümlerinin yüksek bireysellik gösterdiği cinsiyetlere göre alt gruplara ayrılması gerektiği sonucuna vardık. TnI için ise bireylerdeki kan düzeylerinin tam olarak belirlenemediği, BV verilerinin kullanılır olup olmadığının tartışılır olduğu ve akut hadiselerde hastaların RDD yerine klinikleriyle değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Test results obtained in clinical laboratories are affected by three major variations which are preanalytical, analytical and biological variations. Biological variation (BV) has two main components including within-individual variation (CVI) and between-individual variation (CVG) and is a crucial factor in the correct evaluation of the test results. The ratio of any test's CVI value to its CVG value is regarded as the individuality indeks (II) of that test. Low II indicates that the individuality of the test is high whereas high II indicates the opposite. If the individuality of the test is high, the test results of the population need to be seperated into subgroups according to age, sex and other characteristics (if there are any) in order to decrease the individuality of the test. Reference Change Value (RCV) which connotes the significant differences between consecutive measurements can be determined with the help of the data derived from BV. Acute coronary syndrome (ACS) is also prominent cause of death in our country. Biochemical markers play an important role in the diagnosis and management of the patients with ACS. For early diagnosis, recommended indicators are troponins (Tn), myoglobin (MYG) and creatine myocardial band (CK-MB). In this study, specimens from 20 healthy volunteers (10 female and 10 male) aged between 22-52 years were collected four times in 0., 7., 14., 21. days in order to determine the BV components of TnI, MYG and CK-MB after a 12-14 hours of fasting in the morning and analytical variation (CVA) values and analytical quality specifications (analytical error and analytical uncertainty) were determined. The CVI, CVG, II and RCV values were calculated for all the group members and both genders. We concluded that CK-MB and MYG measurements should be separated into subgroups in terms of the genders showing high individuality. We believe that blood levels of troponin in an individual isn't fully determined, it is questionable whether the data of biological variation are useful or not; and in acute events, patients should be considered with clinics instead of RD
URI: http://hdl.handle.net/11452/4145
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389729.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons