Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4125
Title: İbn Rüşd'ün İbn Sina'yı eleştirisi
Other Titles: The criticism of İbn Rüşd to İbn Sina
Authors: Aydınlar, Yaşar
Şimşek, Oya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Metafizik
Varlık
Felsefi sistem
Mahiyet
Töz
Oluş
Neden
Form
Metaphysics
Existence
Philosophical system
True nature
Base
Being
Causal
Form
Issue Date: 3-Nov-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, O. (2007). İbn Rüşd'ün İbn Sina'yı eleştirisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı İbn Rüşd’ün Metafizik alanında yazdığı Tefsiru Mâ Ba’de’t-Tabîa adlı eserinde İbn Sina’ya yöneltmiş olduğu tenkitleri ortaya koymaktır. Tezin araştırma aşamasında İbn Rüşd ve felsefi sistemi, Aristoteles ve Metafizik düşüncesi, İbn Sina ve felsefi sistemi incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda İbn Rüşd’ün İbn Sina’ya yönelttiği eleştiri konuları belirlenmiştir. Belirlenen konularda Aristoteles’in felsefi düşünce sistemi temel alınarak İbn Rüşd’ün İbn Sina’ya yönelik eleştirilerinin doğruluk veya yanlışlık payı değerlendirilecektir. Çalışma iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm Aristoteles ve felsefesini tanımaya yönelik olup, ikinci bölümde eleştiri konuları başlıklar halinde verilmiştir. İkinci bölüm on eleştiri başlığından oluşmaktadır. Çalışma sonundaki değerlendirme kısmında eleştirilerin mahiyetleri irdelenip, filozofların farklı bakış açılarının felsefi sistemlerini ne kadar etkilediği ortaya çıkarılacaktır.
The aim of this study is to indicate the criticism that Ibn Rusd directed to Ibn Sina in his work “Tefsiru Ma Ba’de’t- Tabia” , which is a work in the field of metaphysics. During the research of the thesis, Ibn Rusd and his philosophic system, Aristoteles and his ideas in metaphysics, Ibn Sina and his philosophic system are examined. According to the information acquired at the end of the research, the subjects of the criticism which Ibn Rusd directed to Ibn Sina are determined. Aristoteles’ philosophic thinking system will be accepted as a base and the correctness of the criticism directed to Ibn Sina by Ibn Rusd will be evaluated. This study is composed of two parts. The first part aims to learn about Aristoteles and his philosophy and in the second part, the subjects of the criticism are presented as titles. The second part contains ten titles of criticism. In the last evaluation part, the characteristics of the criticism will be examined and how different philosophic views affect philosophic systems will be clear.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4125
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220987.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons