Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4111
Title: Dişi alt genital sisteminde helicobacter pylori prevalansı
Other Titles: Helicobacter pylori prevalence in female lower genital tract
Authors: Ozan, Hakan
Kaya, Tülay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Helicobacter pylori
Serviks
Neoplazi
Cervix
Neoplasia
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, T. (2006). Dişi alt genital sisteminde helicobacter pylori prevalansı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Helicobacter pylori, kronik gastritin önemli bir etkenidir. Günümüzde oral-oral, iyatrojenik (steril olmayan endoskopi, laringoskop ile) ve çevresel geçiş yolları tespit edilmesine rağmen H pylori'nin kesin geçiş yolları halabilinmemektedirServikal ortamın gastrik mukoza ortamına kolumnar epitel, ortamın pH'ı ve mukoid yapısı nedeniyle benzerliğinin bulunması, birçok jinekolojik veobstetrik patolojide H pylori'nin rolü olabileceğini düşündürmektedir. Bu mikro organizmanın literatürde henüz belirtilmemiş oral-genital ve fekal-genital yolla alt ve üst genital bölgeyi enfekte etmesi beklenebilir. H pylori'ninmide adeno kanseri ve midenin primer B hücreli lenfomasına (MALT) yol açtığı dikkate alındığında, servikal doku başta olmak üzere dişi genital sisteminde görülen patolojilerde olası rolünün araştırılması gereği bulunmaktadır. Bu çalışmada primer amacımız araştırmanın olası bir ilişkiyi ispatlaması halinde tıp literatürüne ve hastaların tedavisine katkıda bulunmak ve ekonomik fayda sağlamaktır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine müracaat eden pap smear sonuçları benign, ASCUS,ASC-H, LSIL, HSIL olarak gelen 35 olgu dahil edildi. H pylori'nin uterusun serviksindeki varlığı; fırça sitolojisi, histopatolojik yöntem ve serviko vajinal sekresyonda antijen saptamak için standardize edilmiş H pylori gaita antijen testi kullanılarak araştırıldı. Hastaların H pylori ile enfekte olup olmadığı serumda EL SA yöntemiyle H pylori IgG ve H pylori IgA antikoru bakılarak,aktif enfeksiyon varlığı gaitada H pylori antijen testi ile araştırıldı. Hastaların H pylori seroprevalansı %65.7 idi ve %17.1'inde aktif enfeksiyon mevcuttu. Kullandığımız tanı metotları ile H pylori'yi uterusun serviksinde, endoservikal mukus ve serviko vajinal sekresyonda saptayamadık. Çalışmanın sonucu göstermiştir ki uterusun serviksi H pyloriiçin rezervuar değildir ve H pylori fekal- genital bulaşmaz.
Helicobacter pylori is an important etiologic agent in chronic gastritis.Currently despite discovary of oral-oral, iatrogenic (due to nonsterileendocopy, laporoscopy) and enviromental transmission routes accuratepassage is still unknown.Helicobacter pylori is thought to play role in many gynecologic andobstetric pathologies since cervical mucosa resembles gastric enviroment byhaving columnar epithelium, similar pH and mucoid structure. This organismalthough not pointed in literature yet is expected to infect upper genital tractvia oral-genital and fecal-genital route. Role of H pylori should beinvestigated in female genital system pathologies primarily in cervical tissuesince it can cause gastric adenocarcinoma and MALT. In this study, ourprimary goal is to investigate this possible association that can result incontribution in medical literature, treatment of patients and economicalbenefit.This study includes 35 cases who admitted to Uludag UnivercityFaculty of Medicine department of Obstetry Gynecology with benign,ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL pap smear results. H pylori in uterine cervix isinvestigated with H pylori stool antigen test which is standardized to find Hpylori in brush sitology, histopatological specimens and cervicovaginalsecretions. H pylori infection is investigated in serum with EL SA for H pyloriIgG, H pylori IgA and active infection is demonsrated with H pylori antigentest in stool.H pylori seroprevalance of patients is 65.7% and 17.1% of cases haveactive infection. We could not find H pylori in cervix and cervicovaginalsecretions with our diagnostic tests. Result of our study shows that cervix isnot a reservoir for H pylori and H pylori is not transmitted through fecal-genital route.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4111
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193877.pdf164.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons