Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4109
Başlık: Analog dijital çeviricilerin analiz ve sentezi
Diğer Başlıklar: Analysis and synthesis of analog to digital converters
Yazarlar: Tütüncüoğlu, Ergür
Çapraz, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Analog sayısal çeviriciler
Sayısal analog çeviriciler
Çeviriciler
Analog digital converters
Digital analog conventors
Converters
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çapraz, A. (1985). Analog dijital çeviricilerin analiz ve sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Günümüzde haberleşmeden medikal elektroniğe kadar bir çok alanda ara işlem olarak kullanılan dijital işaretler, bu ara işlemlerin sonunda yine dijital işaret cevabı verdiğinden genellikle bir şey ifade etmezler. Aslın­da gerekli olan bu dijital işaretin analog işaret karşılığıdır. Tezde bu di­jital işaretleri analog işaretlere çeviren D/A çevirici tipleri ve devreleri incelendi, çıkış gerilim ifadeleri verildi. Bugün D/A çeviriciler entegre halinde tasarlanarak hata payları düşü­rülmüştür. Ancak yine de hatanın ihmal edilemiyecek boyutlarda olması araş­tırmacıları bu konuda incelemeler yapmaya itmiştir, özellikle piyasada yaygın olarak satılan monolitik D/A çeviricilerin kullanımında dikkat edilmiyen sü­per pozisyon ve lineerlik hataları incelenmiştir. Bunun için 8-bitlik bir D/A çevirici seçildi, geliştirilen test devre- + 1 si ile çıkıştaki hata osiloskoptan izlendi. Yapılan testlerde - LSB ye yakın süperpozisyon hatası ve çok büyük lineerlik hatasının varlığı gözlendi. Elde olunan süperpozisyon hatası 3. bölümde ele alınarak, D/A çevirici ayrı Bir teste tabi tutuldu. Bu testde D/A çeviriciler 3 ayrı sınıfa ayrılarak, hata değerlerine göre seçimi amaçlandı.
Today, digital signs are used in so many places from communication to medical electronics. However, they usally don't express anything, becouse they give digital signs as an output at these passing procceses. In reality the analog sign out nut is reguired for this digital signs. In this thesis, D/A converter types which convert digital signs to analog signs and circuits are examined and output voltage formules are given. Today, D/A converters are designed so that error tolerances are taken out. However, becouse of the error is not in neglection dimensions, the scientists are forced to work on this matter. Especially in the use of the monolithic D/A converters which are widespread in the market, superposition and nonlinearity errors are seen. For this error establishment, a D/A converter with 8-bit is choseu and output terror is seen through the scope by the developed testing circuits. By the tests, a superposition error with about ± 1/2. LSB and a great nonlinearity error is seen. By using the calculated superposition error in the third charter, D/A converter is applied to a different test. In this test, D/A converters are classified into "3" groups according to their error values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4109
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000156.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.93 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons