Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4108
Title: Değişik yöntemlerle işlenmiş buğday dane yemi içeren rasyonların süt ineklerinin süt verimi ve bileşimi üzerine etkisi
Other Titles: Effects of rations included wheat grain treated with different methods on milk yield and composition of dairy cows
Authors: Karabulut, Ali
Değirmencioğlu, Taşkın
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Buğday
Süt ineği
Kimyasal işlem
NaOH
Wheat grain
Dairy cattle
Chemical treatment
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Değirmencioğlu, T. (2004). Değişik yöntemlerle işlenmiş buğday dane yemi içeren rasyonların süt ineklerinin süt verimi ve bileşimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma iki aşama da gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında buğday dane yemine uygulanacak en uygun NaOH düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buğday dane yemine NaOH uygulamasının, rumen ortamındaki kaba yemin parçalanabilirliğine ve rumen sıvısı bileşimlerine olan etkileri incelenmiştir. Rumen kanülü takılı koçlara KM'nin % 0.00, %1.50, % 2.00, % 2.50, % 3.00 ve % 3.50 düzeyinde NaOH ile işlenmiş buğday dane yemi içeren 6 ayrı yoğun yem karması yedirilmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında, buğdayı % 0.00 ve % 1.50 düzeyinde NaOH ile işleme dışındaki tüm işlemlerin yonca kuru otu ve mısır silajının rumendeki KM ve OM parçalanabilirliklerini artırdığı (p<0.05) belirlenmiştir. Ayrıca buğday dane yemini NaOH ile işlemenin rumen pH'sını artırdığı (p<0.01), rumen sıvısındaki TUYA yoğunluğunu düşürdüğü (p<0.01), NH3-N ise değiştirmediği saptanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında laktasyondaki süt ineklerinin rasyonlarına NaOH ile işlenmiş buğday dane yemi ilavesinin, süt ineklerinde KM tüketimine, sütün bileşimine ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, buğday dane yeminin KM'sinin % 3.00'ü kadar NaOH ile işlemenin; süt ineklerinde günlük yoğun yem ve silaj KM'si tüketimlerini olumlu yönde etkilediği, süt verimini artırdığı belirlenmiştir (p<0.01). Bunun yanısıra, ineklere verilen yoğun yem düzeyinin (1 İt süt karşılığı 0.4 kg/gün den 0.5 kg/gün'e) artırılmasının, süt verimini attırmadığı saptanmıştır. Yoğun yem düzeyinin 0.4 kg dan 0.5 kg' a yükseltilmesi süttün protein düzeyini artırmıştır (p<0.01). Diğer yandan buğday dane yeminin NaOH ile işlenmesi, kan serumundaki üre düzeyini düşürürken (p<0.01), toplam protein, glukoz, sodyum ve potasyum düzeylerini etkilememiştir. Araştırmada NaOH ile işlenmiş buğday dane yemi içeren rasyonları tüketen süt ineklerinin sağlığında olumsuz bir etki gözlenmemiştir.
This research was carried out at two stages. At the first stage of experiment, it was aimed to determine the most suitable sodium hydroxide levels at wheat grain. The effects of application of NaOH on degradability of roughage at rumen and the composition of rumen liquid was determined. Three heads of merinos male yearlings fitted with rumen cannula were used as animal metarials at the experiment. Merino male yearlings fitted with rumen cannula were fed 6 different concentrate feed mixtures including wheat grain treated with NaOH % 0.00, % 1.50, % 2.00, %2.50, %3.00 and % 3.50 on dry matter basis respectively. At the first stage of experiment, all aplications except % 0.00 and %1.50 levels of NaOH treatments, increased significantly (p<0.05) the degradabilities of dry matter and organic matter of maize silage and alfalfa hay in the rumen. The treatment of wheat grain with NaOH increased significantly (p<0.01) the pH level of rumen, decreased significantly (p<0.01) the concentrations of total volatile fatty acids (VFA) at rumen liquid. Treatments did not influence the NH3- N concentrations of rumen liquid. At the second stage of experiment, the effects of wheat grain treated with NaOH on milk production, milk compositions and the compositions of some blood plasma were examined. The treatment of wheat grain with NaOH (3%w/v) improved positively dry matter consumtion of silage and daily concentrated feed and increased significantly (p<0.01) milk production at dairy cows. Concentrate feed mixtures added from 0.5 kg to 0.4 kg levels is not increased significantly the milk production. Although the treatment with NaOH of wheat grain decreased the level of ure in the plasma of blood, did not effect the total protein, glucose, Na and K levels in the plasma of blood. Dairy cows fed with NaOH treated wheat grain were healthy during experiment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4108
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154074.pdf
  Until 2099-12-31
12.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons