Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4104
Title: Uluslararası denetim standartları ve kurumsal yönetim açısından Türkiye'de muhasebe denetimi
Other Titles: Auditing from the perspective of international standards on auditing and corporate governance in Turkey
Authors: Lazol, İbrahim
Muğal, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Muhasebe denetimi
Bağımsızlık
Etik
Uluslararası denetim standartları
Kurumsal yönetim
Auditing
Independence
Ethic
International standards on auditing
Corporate governance
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, Ö. (2007). Uluslararası denetim standartları ve kurumsal yönetim açısından Türkiye'de muhasebe denetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yoğun rekabetle oluşan acımasız piyasa koşulları, zamanla işletmelerin ve denetçilerin faaliyetlerinde tutarsızlıkların meydana gelmesine neden olmuş ve işletmelerin maddi menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetlerine denetçilerin de dahil olmasıyla şeffaflık ve güvenilirlik tartışılır hale gelmiştir. Arka arkaya yaşanan krizler sonrasında giderek bilinçlenen toplumun güven arayışı da denetimde yeni düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Avrupa Birliği Sekizinci Yönergesiyle başlayan, Sarbanes Oxley ile önem ve hız kazanan bu süreçte Uluslararası Denetim Standartları ile tüm dünyada ortak denetim dili oluşturulması arayışları hemen hemen sonuca ulaşmıştır. Toplumun güvenini geri kazanmak için yapılan tüm bu düzenlemelerin odak noktası ise denetçinin bağımsızlığının ve etik ilkelere uyumun sağlanmasıdır. Denetçiler sürekli bağımsızlıklarını engelleyecek tehdit türleriyle karşılaşmaktadırlar. Bu noktada toplumun ve denetçilerin etiğe bakış açısı önem kazanmaktadır. Ancak etik anlayış doğrultusunda tüm kuralların kendiliğinden oluşmasını beklemek de insanın doğası göz önünde bulundurulduğunda hatalı olacaktır. Bu amaçla hazırlanan Uluslararası Denetim Standartları bağımsızlığın sağlanması ve etik ilkelerin uygulanması konusunda yapılması gerekenleri net bir biçimde belirlemektedir. Bununla birlikte sadece standartların varlığı da denetim kalitesinin sağlanması açısından tek başına yeterli değildir. Standartları uygulayan denetçilere destek olarak işletmelerin de kurumsallaşması bir zorunluluktur. Bu bağlamda Uluslararası Denetim Standartlarıyla birlikte uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri toplumun ihtiyaç duyduğu şeffaflığın sağlanmasında önemli bir yere sahiptir
The harsh market conditions emerged with intensive competition gave rise to emerging of discrepancies in activities of corporations and auditors in the course of time, and by involvement of auditors in the activities of corporations which they executed alongside with their material benefits, transparency and reliability became questionable issues. Following the successive crises, the society seeking for confidence, that attained awareness in the course of time rendered new arrangements inevitable. In this process that started with Sarbanes Oxley, the searching for establishing a common audit language worldwide through International Auditing Standards has worked out. However, the common focus of such regulations that were executed in order to achieve confidence of the society is to ensure independence of auditor and conformance to the ethical principals. Auditors always encounter types of threats which will impede their independency. At this point, the view point of society and auditors to the ethics becomes important. But, waiting for all rules to evolve themselves in line with ethic concept might be wrong, considering the nature of human. International Auditing Standards which were prepared for this purpose sets forth that that is need to be done with regards to ensuring independency and implementing ethic principals. But, existence of standards alone is not sufficient in respect of the quality of audit. It is imperative the corporations’ becoming institutionalized by assisting the auditors in implementing the standards. Regarding Institutional Management Principles implemented alongside with International Auditing Standards holds an important place in securing transparent environment sought by the society.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4104
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220991.pdf825.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons