Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4098
Title: Staphylococcus türlerinde metisilin direncinin farklı yöntemlerle saptanması ve SCCmec tiplendirmesi
Other Titles: Detection of methicillin resistance in staphylococcus species with different methods and SCCmec typing
Authors: Gedikoğlu, Suna
Sevgican, Emine
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Metisilin direnci
SCCmec
Multipleks PCR
Methicillin resistance
Multiplex PCR
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevgican, E. (2006). Staphylococcus türlerinde metisilin direncinin farklı yöntemlerle saptanması ve SCCmec tiplendirmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Metisilin dirençli stafilokoklar, giderek artan sıklıkta ciddi nozokomiyal ve toplum kökenli enfeksiyonlara neden olmaktadır. Antistafilokokal betalaktam antibiyotiklere fenotipik heterojen ilaç direnci (heterorezistans), duyarlılık testlerinin sonuçlarını etkilemektedir. Rutin oksasilin disk difüzyon testleri, metisiline dirençli stafilokoklarda heterojen direnci belirlemede yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada 100 metisiline dirençli S aureus (MRSA) ve 100 koagülaz negatif stafilokok klinik izolatında, bir sefamisin antibiyotik olan sefoksitin (30µg) (BD) kullanılarak disk difüzyon yöntemiyle değerlendirmesi yapıldı. Stafilokoklarda metisilin direncini tarama amacıyla; oksasilin (1 µg) (BD), sefoksitin (30 µg) (BD) disk difüzyon ve oksasilin, sefoksitin E-testi (AB Biodisk Sonia, Sweden) çalışılarak sonuçlar karşılaştırıldı. Farklı yöntemlerin performansları irdelendi ve diğer testler ile karşılaştırıldı. Sonuçlar; sefoksitin disk difüzyon testinin, oksasilin disk difüzyon ve E-test yöntemleri ile irdelendiğinde, metisilin direncini saptamak için rutin çalışmada kullanılabileceğini gösterdi. PCR (Polymerase Chain Reaction) ile mecA geninin saptanması altın standart olarak kabul edilmektedir. Metisilin direncini kodlayan mecA genini içeren ve staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) olarak isimlendirilen mobil genetik elementin tiplendirilmesi yapıldı. SCCmec tiplendirilmesinde multiplex PCR yöntemi kullanılarak, 100 MRSA suflundan 93’ünde tip III SCCmec saptandı, befl sufl tiplendirilemedi ve 2 suşda mecA geni saptanmadı.
Methicillin-resistant staphylococci are responsible for an increasing number of serious nosocomial and community-acquired infections. Phenotypic heterogeneous drug resistance to antistaphylococcal beta-lactams affects the results of susceptibility testing. Routine oxacillin disk diffusion tests often fail to detect heterogeneous methicillin-resistant staphylococcus populations. In the present study, a recently proposed disk diffusion method that employs a cephamycin antibiotic (cefoxitin 30 µg; BD) was evaluated using 100 clinical isolates of Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and 100 clinical isolates of Coagulase-Negative Staphylococci (CoNS). The results were compared with those of other Methicillin-resistant Staphylococci screening techniques: a disk diffusion test with oxacillin 1 µg and cefoxitin 30 µg (BD), an E-test with oxacillin and cefoxitin (AB Biodisk Sonia, Sweden). The performances of the different methods were determined and compared with each other. The results showed that the cefoxitin disk diffusion test is suitable to the oxacillin disk diffusion and E-test method for routine screening to detect methicillin-resistant staphylococci. Detection of the mecA gene by polymerase chain reaction was considered the gold standard. SCCmec typing analyzes a mobile genetic element called the staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec), which contains the mecA gene encoding methicillin resistance. The SCCmec types were determined by a multiplex PCR strategy, out of the total of 100 strains, 93 had SCCmec type III. Five strains were nontypeable and two strains had not found mecA gene.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4098
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193725.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons