Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4097
Başlık: Soruşturmanın gizliliğinin ihlali suçunun basın yoluyla işlenmesi
Diğer Başlıklar: Committing the crime of violating the confidentiality of investigation
Yazarlar: Kangal, Zeynel T.
Almassri, Nour Abdul Razek
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Basın
Bress
Basın suçu
Basın özgürlüğü
İfade özgürlüğü
Soruşturma gizliliği
TCK m. 285
AİHS m. 5/4
Kovuşturma evresi ve duruşma
Crime of press
Freedom of press
Freedom of speech
Confidential investigation
TCL Art. 285
ECHR Art. 5/4
Serve proceedings stage and trial
Yayın Tarihi: 10-Eyl-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Almassri, N. A. R. (2019). Soruşturmanın gizliliğinin ihlali suçunun basın yoluyla işlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Günümüzde teknolojideki ilerlemeler ve kitle iletişim araçlarının gelişmesi soruşturmanın gizliliğine basın yoluyla müdahaleyi kuşkusuz arttırmıştır. Bu itibarla hem basın özgürlüğünün sağlanması hem de soruşturmanın gizliliğine müdahalelerin önlenmesi adına basın özgürlüğüne hukuki yollarla sınırlamalar getirmek büyük önem arz etmektedir. Ceza muhakemesi soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Soruşturma evresindeki işlemlerin içeriği gizlidir. Kovuşturma evresinin ise halka açıklık esas alınarak yürütülmesi gerekir. Bundan hareketle, basının yapacağı adli haberler bakımından basın özgürlüğünün düzenlenmesi ve sınırlandırılması, ceza muhakemesinin amacına ulaşabilmesi için önem arz etmektedir. Birinci bölümde, çalışma konumuz olan suç tipinin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için öncelikle “basın”, “basın özgürlüğü” ve “basın suçu” kavramlarına ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, 5237 sayılı Kanunun 285. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen gizliliğin aleni şekilde ihlali ve ikinci fıkrada düzenlenen soruşturma evresinde gizli kalması gereken işlemlerin gizliliğinin ihlali olmak üzere iki farklı suç tipi aynı başlık altında incelenmiştir.
Nowadays the advancement in technology and the development of mass media have undoubtedly increased the intervention of the investigation through the press. In this respect, it is of great importance to bring legal restrictions to press freedom in order to ensure proper uses of the freedom of the press and to prevent interventions to the confidentiality of the criminal investigation. Criminal procedure consists of two phases: investigation and prosecution. The content of the proceedings in the investigation phase is confidential. The prosecution phase should be carried out on the basis of public disclosure. Therefore, the regulation and limitation of the freedom of press in terms of reporting of casees by the press is important for the achievement of the purpose of criminal procedure. In the first chapter in order to present the title of our research in a convinient way, firstly, we explain the general information about the concepts of “press”, “freedom of press” and “crime of press”. In the second chapter of this study, two different types of crimes are examined under the same heading: public violation of the confidentiality of the first paragraph of Article 285 of the Law No. 5237 (Turkish Penal Code) of the Turkish Republic.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4097
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ SUÇUNUN BASIN YOLUYLA İŞLENMESİ.pdf1.95 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons