Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4089
Title: Feyzi Divanı'nda din ve tasavvuf
Other Titles: The religion and sufism in Divan of Feyzi Efendi
Authors: Kemikli, Bilal
Kaya, Rahime
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Feyzî Efendi (Seyyid Feyzî)
Din
Tasavvuf
Tahlil
Divân edebiyatı
18. yüzyıl
Religion
Sufism
Analyz
Classical Ottoman poetry
18th century
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, R. (2006). Feyzi Divanı'nda din ve tasavvuf. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 18. yy’da yaşamış, Seyyid Feyzî diye de bilinen Bursalı şair Feyzî Efendi’nin Divân’ı üzerinedir. Çalışmada Divân dinî ve tasavvufî açıdan bilimsel olarak incelenmiş ve muhtevası ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın başlangıcında çalışılacak konu ve eser belirlenmiş, ardından Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde Genel 4775/2’de kayıtlı bulunan eser temin edildikten sonra sistematik bir şeklilde gerekli araştırmalara ve çalışmalara başlanmıştır. Öncelikle şairin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi edinilebilecek kaynaklar taranmıştır. Bununla şairin tanınması ve tanıtılması amaçlanmıştır. Daha sonra Feyzî Efendi Divânı’ndaki dinî-tasavvufî kavramlar düzenli ve sistemli bir şekilde tasnif edilmiştir. Bu kavramlardan oluşturulacak başlıklar tespit edildikten sonra çalışmanın ana konusunu oluşturan açıklamalar ve yorumlar örnek beyitler eşliğinde sunulmuştur. Kullanılan beyitler transkripsiyon esaslarına uygun bir şekilde yazılmıştır. Çalışmanın sonuna daha sonra yapılabilecek çalışmalarda kullanılması için eserde yer alan bütün dinî-tasavvufî kavramların verildiği dizin eklenmiştir. Bu aşamadan sonra şairi ve şiirini daha iyi anlayabilmek amacıyla eserinden yola çıkılarak Feyzî Efendi’nin şiir anlayışı hakkında edinilen bilgi çalışmanın başına konulmuştur. Dinî ve tasavvufî açıdan bir divânın incelemesi yapılan bu çalışmada mümkün olduğunca objektif davranılmıştır. Kullanılan kaynaklar özenle seçilmiş, dikkatle taranmıştır. Tez yazımı esnasında tez kurallarına uygun bir şekilde hareket edilmiş ve sonuca ulaşılmıştır.
This study is about the Divân of Feyzi Efendi who is known as Seyyid Feyzi, and was lived in Bursa at 18th century. In the study the Divân was researched scientifically in the way of religion and Sufism, and the contents of it was broth up. In the beginning of the study the topic and the Divân were determined. After obtaining the Divân from Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi recorded general 4775/2, necessary researches and works were started systematically. Initially, the resources about the poets life and personality were scanned. The aim of this scan was knowing and introducing the poet. Afterwards, the religious concepts and Sufism concepts were classified systematically and orderly. After forming titles by using this concepts statements and interpretations which formed the main topic of the study were released with the sample couplet. These couplets were written appropriate for transcription principles. At the and of the study, the index of all the religious and Sufism concepts were added to be used later studies. After that stage the knowladge abuot the perception of poetry of Feyzi Efendi was got from the Divân to understand the poet and his poetry, and then this knowledge added to the beginning of the study. In this study, in which a divân were researched in the way of religion and Sufism, the work was done objectively. The resources were chosen, and scanned carefully. During the writing of the thesis, the rules of writing thesis were obeyed, and reached the result.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4089
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204373.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons