Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4088
Başlık: Diyabetik ayak tedavisinde negatif basınçlı pansuman uygulaması
Diğer Başlıklar: Negative pressured wound dressing in diabetic foot treatment
Yazarlar: Kahveci, Ramazan
Etöz, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Diyabetik ayak
Yara tedavisi
Negatif basınçlı pansuman
Diabetic foot
Wound therapy
Negative pressured wound dressing
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Etöz, A. (2006). Diyabetik ayak tedavisinde negatif basınçlı pansuman uygulaması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu klinik çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde, kırk beş diyabetik ayak hastası üzerinde, negatif basınçlı pansuman (NBP) tedavisinin etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Olgular iki gruba ayrıldı. Gruplardan ilkine NBP uygulanmak üzere planlama yapılırken, ikinci gruba ise standart uygulanan ıslak gazlı bez ile günlük pansuman yapıldı. Her iki grupta da yara debridmanı sonrasında tedaviye başlanarak yara cerrahi olarak örtüm için uygun hale gelinceye dek pansuman tedavilerine devam edildi. Her iki grup arasında başlangıç değerlerinde istatistiksel anlamlılıkta bir fark yok iken, NBP’nın %21,90 oranında yara alanını azaltığı, kontrol grubunda ise bu oranın %10,82 olduğu saptandı (p<0,005). Uygun debridman, enfeksiyon kontrolü, yeterli kan akımı ve ihtiyaca uygun cerrahi örtümün sağlanması diyabetik ayak tedavisinin başarılı olması için gerekli anahtar noktalardır. NBP uygulaması ile bu yaraların mevcut iyileşmesinin hızlandırılması ve eğer gerekiyorsa daha kolay ve az invazif yöntemlerle yara örtümü cerrahisinin yapılabilir olması sağlanmaktadır. Sonuç olarak diyabetik ayak tedavisinde NBP, yara iyileşmesini hızlandıran, granülasyon ve yara kontraksiyonunu artıran, yarayı cerrahiye hazırlayan faydalı bir yöntem olarak değerlendirildi.
In this clinical study, the effects of negative pressured wound dressing (NPWD) were compared with standard dressing in forty-five patients who had admitted the department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery of Medical Faculty of the University of Uludağ. Subjects were divided into two groups as follows; NPWD and control groups. In both groups, firstly the wound debridement was carried out and the wound dressings were continued until an appropriate and granulated wound bed was achieved for a surgical closure. Regarding the initial wound area and subject properties, there was no statistical significant difference between the groups however the NPWD group showed a 21,90% decrease in wound area in a shorter time according to the control group which showed only 10,82% decrease (p<0,005). Optimal wound debridement, control of infection, satisfactory blood drainage and appropriate surgical wound closure are the key points in the treatment of diabetic foot ulcers. By using NPWD, there are some advantages such as the current wound healing is accelerated and a less invasive and easier surgical closure method should be selected. It is concluded that, in diabetic foot treatment the NPWD provides an accelerated wound healing, increase of granulation and wound contraction and beneficial for preparation of wound to surgical closure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4088
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
193703.pdf1.37 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons