Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4083
Title: Bursa inanç coğrafyası (bazı ilçeler örneği)
Other Titles: Bursa's faith geography (some examplery districts)
Authors: Er, İzzet
Dikmen, Alaattin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Sosyolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: İnanç
İnanış
Dini hayat
Gelenek
Resmi din
Dede
Temel ibadetler
Zihniyet
Faith
Religious life
Religious of practices
Traditions
Mantalities
Dede cult
Basic rituals
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dikmen, A. (2007). Bursa inanç coğrafyası (bazı ilçeler örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bursa İnanç Coğrafyası (Bazı İlçeler Örneği) adını taşıyan çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra yer alan I. Bölümde araştırmanın yürütüldüğü bölgenin genel özellikleri, hayat tarzı, ekonomik durumu ve dini hayatın şekillenişiyle alakalı bilgiler verilmektedir. Araştırmanın temel konusu olan bölgedeki dini hayat ve geleneksel–kültürel anlamda her türlü inanış ve inanç şekilleri kaynak kişilerin verdiği bilgiler ve yapılan gözlemler doğrultusunda sistematik değerlendirmelere tabi tutularak II. Bölümde verilmektedir. Bu bölümde temel ibadetler ve günlük hayatla ilgili inanç içerikli her türlü uygulama üzerinde durulmuştur. Özellikle dede inancının çok yoğun olduğu ve bu inanış etrafında çok çeşitli kültler oluşturulduğu tespit edilmiştir. Öyle ki; yörede 244 adet dedenin varlığı tespit edilmiş ve bunlar çalışmanın sonunda bulundukları yerlere ve dedelerde yapılan uygulamalara göre bir tablo halinde verilmiştir. Araştırmanın III ve son Bölümünde ise çalışma boyunca ulaşılan verilerin genel bir değerlendirmesi yapılmış ve konu bu bölümde çeşitli kaynaklardan da yararlanılarak tartışılmış ve tahlil edilmiştir. Yöredeki dini inanışların arka planı ve kaynağı olarak zihniyetler ve geleneğin ön plana çıktığı tespiti bu bölümde işlenen temel konu olmuştur.
This research, which titled Bursa’s Faith Geography, some examplery districts, consists of three chapters. In the first chapter, after the introduction, general features of the region, its way of life, economic conditions and the formation of religious life are given. Religious life, culture, tradition and all kind of beliefs and practices, which are the basic goal of this research, are systematicly examined, through interwievs done with the natives and my own observations, are the objects of second chapter. In this chapter basic rituals and all sort of daily practices, which are related to faith, examined. Through my research I came to the conclusion that “Dede Cult” is very commun and there are many beliefs and practices about this cult. There are 244 “dede” tomb and place exist in that region . thise places, according to practices and places they situated, are shown in tables at the end of this research. In the third and last chapter results which attained, with the help of different sources, was discussed and anlyised. Mantalities and traditions which seem to be the exact reason and background of religous practices are the very subject of this chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4083
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220986.pdf3.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons