Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4075
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZencirkıran, Memet-
dc.contributor.authorÖzen, Medet Ali-
dc.date.accessioned2019-12-24T07:43:15Z-
dc.date.available2019-12-24T07:43:15Z-
dc.date.issued2019-08-06-
dc.identifier.citationÖzen, M. A. (2019). Küreselleşme sürecinde kırsalın dönüşümü ve tüketim: Bursa Cumalıkızık örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4075-
dc.description.abstractBelirli bir tarihselliğe ve kültürel yapıya sahip olan kırsal alanlar küreselleşme sürecinde tüketimin değişen anlamı ile beraber birer tüketim nesnesi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, kırsal alanların tüketim ekonomisine eklemlenmesi sonucunda kırsal alanlarda meydana gelen fiziksel, ekonomik ve sosyo kültürel değişiklikleri ortaya koymaktır. Kırsal alanlarda meydana gelen değişim sürecinde tüketim, doğa ile iç içe olma ve yerellik doğrudan etkili olmaktadır. Günümüzde bireylerin kendini tüketim üzerinden ifade ettiği ve tüketimin statüsel boyutunun ön plana çıktığı alanlar haline gelen kentler önemli değişimler geçirmektedir. 1980’li yıllarla beraber kentlerde meydana gelen fiziki, sosyal ve kültürel değişikliği tanımlamak için kullanılan soylulaştırma hareketi, süreç içerisinde kırsal alanlarda da etkili olmuştur. Kırsal soylulaştırma hareketleri ile beraber kırsal alanlarda tüketim temelinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Kırsal alanların mimari yapısı, yeşilliği ve tarihselliği turistlere pazarlanmakta ve kırsal alanlar birer tüketim nesnesi haline dönüşmektedir. Bu süreçte kırsal alanların kendine özgü değerleri, toplumsal ilişkileri ve mimari yapıları turistlerin beklentilerine göre yeniden dizayn edilmiştir. Gelişen süreçte kırsal alanlardaki fiziksel, ekonomik ve sosyo kültürel değerler değişmiş ve özgünlüğünü yitirmiştir. Bu çalışmada kırsal alanları etkileyen tüketim kavramı ve kırsal soylulaştırma kavramı ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Cumalıkızık’ta işletme sahibi olan yirmi üç kişi ile nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; Cumalıkızık’ın kırsal yapısı aşınmaya uğramış ve Cumalıkızık bir tüketim alanı haline gelmiştir.tr_TR
dc.description.abstractRural areas which have a certain historical and cultural structure have become objects of consumption with the changing meaning of consumption in the process of globalization. The aim of this study is to reveal the physical, economic and socio-cultural changes occurring in rural areas as a result of the integration of rural areas to the consumption economy. Consumption, intertwined with nature and locality are directly influential in the process of change in rural areas. Today, cities are undergoing significant changes as areas where individuals express themselves through consumption and where the statusal dimension of consumption comes to the forefront. The gentrification movement, which was used to describe the physical, social and cultural change that took place in the cities in the 1980s, was also effective in rural areas. Along with the rural gentrification movements, significant changes in consumption have occurred in rural areas. The architectural structure, greenery and historicality of rural areas are marketed to tourists and rural areas become objects of consumption. In this process, the unique values, social relations and architectural structures of rural areas have been redesigned according to the expectations of tourists. In the developing process, physical, economic and socio-cultural values in rural areas have changed and lost their originality. In this study, the concept of consumption affecting rural areas and the concept of rural gentrification are discussed. In the third part of the study, interviews were conducted with twenty-three business owners in Cumalıkızık with semi-structured interview method which is one of qualitative research methods. According to the results obtained from the research findings; Cumalıkızık's rural structure has been eroded and Cumalıkızık has become a consumption area.en_US
dc.format.extentV, 87 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTüketimtr_TR
dc.subjectConsumptionen_US
dc.subjectTüketim toplumutr_TR
dc.subjectKırsal soylulaştırmatr_TR
dc.subjectCumalıkızıktr_TR
dc.subjectConsumption societyen_US
dc.subjectRural gentrificationen_US
dc.titleKüreselleşme sürecinde kırsalın dönüşümü ve tüketim: Bursa Cumalıkızık örneğitr_TR
dc.title.alternativeRural transformation and consumption in the globalization process: Bursa Cumalıkızık exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medet Ali ÖZEN.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons