Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4073
Title: Hıristiyanlıkta asli günah doktrini( Pavlus - Pelagius örneği )
Other Titles: The subdivision of historical sciences of religions essential iniquity of christianism (the theory of Pavlus - Pelagius )
Authors: Güç, Ahmet
Doğan, Bilal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Asli günah
İnayet özgür irade
Kurtuluş
Haç-Çarmıh
Hıristiyanlık
Essential iniquity
Grace freewill
Liberation
Cross-shrouds
Christianism
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, B. (2008). Hıristiyanlıkta asli günah doktrini( Pavlus - Pelagius örneği ). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Asli günah inancı, Hıristiyanlıkta bu dinin inanç ve ibadet esaslarıyla, hem direkt hem de dolaylı olarak ilişkili olan ve asırlardır tartışılan bir anlayıştır. Bunu, ilk başta Hıristiyanlığın inanç esası haline getiren kişinin Pavlus olduğu da ortadadır. Pavlus’a göre, asli günahın işlenişi ve ondan kurtuluş, bir Tanrı yazgısıdır. Onun ortaya koyduğu asli günah doktrininin, zamanla Kilise’nin resmi inancı haline geldiği görülmektedir. Pelagius ise, Pavlus’un asli günah anlayışına karşı çıkmıştır. Burada o, Tanrı inayetini destekçi olarak görmüş ancak, insanın özgür iradesine vurgu yaparak hem asli günaha hem de asli günahın Tanrı yazgısı olarak Âdem’den sonraki nesillere, doğum yoluyla intikaline itiraz etmiştir. O, Âdem’in özgür iradesiyle günahı seçtiğini, çocukların ise, günahsız doğduklarını savunmuştur. Biz bu çalışmada, Hıristiyanlık inanç sisteminde çok önemli yer tutan asli günahın, arka palnında var olan mitolojik, kültürel, felsefi ve dini temellerini kısaca ele aldık. Ancak bu anlayışın yerleşmesine sebep olan Pavlus ile asli günaha karşı çıkan Pelagius’un fikirlerini, kendi dini kaynakları ve teologların eserlerinden tespitle ortaya koymaya çalıştık. Bu iki önemli şahsiyetin, asırlar içerisinde bu konuda dindaşlarına olan tesirlerini de inceledik. Ayrıca asli günah çerçevesinde yapılan tartışmalar ile Hıristiyanlığın inanç ve ibadetlerine etkisini, sonuçlarını ve bu dinin inanç sistemine getirdiği anlaşılmazlığın tesirlerini de ortaya koymaya çalışt
Essential Iniquity, is blief and approach which has been discussed for hundred of years and related directly and also indirectly with basics of faith and prays of Christianism. It is believed that the first man who had mentioned about that is Pavlus. He thought that having the essential iniquity and liberation of the essential iniquity is a faith of God. The essential iniquity idea manifested by Pavlus has become procedural blief of Church. However Pelagius, was against to Pavlus’ essential iniquity ides. At this point Pelaguis thought that the grace of God as a support but remonstrated to both the essential iniquity and inheritency of Âdem to the coming up generations such as a faith of God by emphasizing the freewill of human-being. He advocated that Âdem had choose the iniquity by himself and therefore his children are not responsible for what Âdem did. In this study, we has investigated mitological, cultural and religious basics exist behind the essential iniquity which definitely has a important place in the history of Christianism. We have tried to show the opinion of Pavlus and Pelagius against to this idea who made this idea as a part of the Christianism from them own religious resources and the achievement of theologian. We have researched on the effects on the coreligionists for hundred of years. Besides we have mentioned about the effects of this to the prays and blief of Christianism and discussions around the essential iniquity and also results of misunderstanding of this religious system caused by this idea.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4073
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231184.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons